Zahtjev za izmjene i dopune registracije

Zahtjev za izmjene i dopune registracije

Uz zahtjev za izmjene i dopune registracije  prilaže se:
a) odluka o izmjeni/dopuni statuta ili odluka o usvajanju novog statuta, kada udruženje ili fondacija donosi novi statut, u dva primjerka;
b) odluka nadležnog organa udruženja ili fondacije o nastaloj promjeni iz stava 1. ovog člana;
c) u slučaju promjene osobe ovlaštene za zastupanje udruženja ili fondacije, ovjerena fotokopija lične karte ili pasoša i dozvole za boravak u Bosni i Hercegovini, ako  je osoba ovlaštena za zastupanje strani državljanin, te ovjeren potpis osobe ovlaštene za zastupanje udruženja ili fondacije od nadležnog organa;
d) dokaz o uplati administrativne takse.

Zahtjev se predaje u originalu, a prilozi uz zahtjev predaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne starijoj od tri mjeseca.

Zahtjev za upis promjena u Registru potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruženja ili fondacije, ovjeren pečatom udruženja ili fondacije.