Upustva za popunu obrazaca

Upustva za popunu obrazaca

Kako popuniti Obrazac 2 ?

a) Rubriku: Prijem zahtijeva, ostaviti praznu, jer je namijenjena za otisak prijemnog pečata Ministarstva, a ispod upisati registarski broj udruženja ili fondacije koji je Ministarstvo dodijelilo udruženju ili fondaciji prilikom upisa u Registar, kao i broj i datum Rješenja o upisu u Registar;
b) U rubriku: Predmet upisa, upisati „X“ u kockicu: izmjene/dopune registracije ili brisanje iz registra, u ovisnosti šta je predmet zahtjeva;
c) U rubriku: Puni naziv registrovanog udruženja/fondacije upisati pod 1, 2 i 3 puni naziv udruženja ili fondacije, na tri službena jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini;
d) U rubriku: Skraćeni naziv registrovanog udruženja/fondacije (ukoliko postoji), upisati pod 1, 2 i 3 skraćeni naziv udruženja ili fondacije na tri službena jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini;
e) Ako udruženje ili fondacija podnosi zahtjev za brisanje iz Registra, u rubriku: Brisanje iz Registra upisuju  se: naziv organa koji je donio odluku o prestanku rada, a to je skupština za udruženje, odnosno Upravni odbor za fondaciju; zatim broj i datum odluke nadležnog organa udruženja ili fondacije o prestanku rada, i razlog prestanka rada udruženja ili fondacije.

U Obrazcu 2 je naveden popis priloga koji se dostavljaju uz zahtjev, te je potrebno upisati „X“ u svaku kockicu, u ovisnosti koji se prilog dostavlja.

Na kraju Obrazca 2, sa lijeve strane upisuje se datum podnošenja zahtijeva, a sa desne strane ispod crte kompjuterski se ukuca ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje udruženja ili fondacije, a iznad crte stavlja se potpis. 

Obrazac 2 se ovjerava pečatom udruženja ili fondacije.  

Kako popuniti Obrazac 2A?

a) U rubriku: Predmet, izmjene/dopune registracije upisati „X“ u kockicu u ovisnosti dali se vrše izmjene i/ili dopune registracije u pogledu izmjena i/ili dopuna  Statuta, naziva, znaka, adrese sjedišta, osoba ovlaštenih za zastupanje, ciljeva i djelatnosti udruženja ili fondacije ili ostalio;
b) U rubrike: Novi puni/ skraćeni naziv udruženja /fondacije na tri službena jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini upisati puni odnosno skraćeni naziv udruženja samo u slučaju kada je nadležni organ udruženja ili fondacije u skladu sa Statutom izmjenio puni ili skraćeni naziv udruženja ili fondacije;  
c) U rubriku: Nova adresa sjedišta udruženja ili fondacije upisati mjesto, poštanski broj, ulicu i broj i broj  telefona, ako je udruženje ili fondacija promijenilo adresu sjedišta, a  koja je prethodno utvrđena u Statutu udruženja ili fondacije;  
d) U rubriku: Promjena/dopuna ciljeva i djelatnosti udruženja/fondacije upisati ciljeve i djelatnosti ako je udruženje ili fondacija izvršilo izmjene Statuta u dijelu ciljeva i djelatnosti udruženja ili fondacije;  
e) Ako udruženje ili fondacija podnosi zahtjev za brisanje iz Registra u rubriku: Brisanje iz Registra upisuje se naziv organa koji je donio odluku o prestanku rada, a to je skupština za udruženje, odnosno Upravni odbor za fondaciju, zatim broj i datum odluke nadležnog organa udruženja ili fondacije o prestanku rada i razlog prestanka rada udruženja ili fondacije;
f) U rubriku: Nove osobe ovlaštene za zastupanje udruženja/fondacije upisuje se ime, prezime i funkcija; adresa prebivališta/boravišta; broj lične karte i mjesto izdavanja i JMBG za državljane Bosne i Hercegovine, i broj pasoša ako je novo lice za zastupanje udruženja ili fondacije stranac;
g) U rubriku: Ostalo, upisati izmjenu ili dopunu registracije, a koje nisu predviđene ni u jednoj od navedenih rubrika.

Na kraju Obrazca 2 A, sa lijeve strane upisuje se datum podnošenja zahtijeva, a sa desne strane ispod crte kompjuterski se ukuca ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje udruženja ili fondacije, a iznad crte stavlja se potpis. 

Obrazac 2 A se ovjerava pečatom udruženja ili fondacije. 

Obrazac 1B se popunjava identično kako je to navedeno u uputstvu za popunu Obrazca 1B prilikom registracije udruženja

Zahtjev za upis promjene u Registru/ brisanje iz Registra ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije

Registrovani ured ili predstavništvo strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini  dužan je podnijeti Ministarstvu zahtjev za upis svake promjene u Registru, kada dođe do promjene činjenica upisanih u Registar, na Obrazcu 5 i Obrazcu 5A, kao što su: naziv i skraćeni naziv ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije; adresa sjedišta ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije; znak ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije; ciljevi i djelatnosti za koje su osnovani; osoba ovlaštenih za zastupanje ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u pravnom prometu u Bosni i Hercegovini, u roku 30 dana od dana nastupanja promjene.

Uz zahtjev za upis promjena u Registru ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije prilaže se:
a) rješenje o registraciji strane nevladine organizacije od domicilne zemlje ili Izvod iz registra strane nevladine organizacije od domicilne zemlje ili druga pisana isprava, kada prema zakonu domicilne zemlje nije propisana registracija, ovjerena od nadležnog organa strane nevladine organizacije u domicilnoj zemlji apostille pečatom;
b) odluka ovlaštenog organa strane nevladine organizacije o nastaloj promjeni;
c) ovjerena fotokopija lične karte/pasoša i dokaz o dozvoli za boravak u Bosni i Hercegovini, kada je navedeni subjekt strani državljanin, ovjeren potpis osobe ovlaštene za zastupanje ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije od nadležnog organa, u slučaju promjene osobe ovlaštene za zastupanje ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije; 
d) dokaz o uplati administrativne takse.

Prilozi navedeni u tačkama a) i b) moraju biti ovjereni od nadležnog organa apostille pečatom domicilne zemlje i prevedeni na jedan od službenih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini od ovlaštenog sudskog tumača, te ovjereni kod nadležnog organa Bosne i Hercegovine i ne stariji od tri mjeseca.

Zahtjev za upis promjena u Registru ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije, i mora biti ovjeren pečatom ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije.

Zahtjev za upis brisanja iz Registra ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije

Strana nevladina organizacija obavezno podnosi zahtjev za brisanje iz Registra ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini na obrascu 5, kada je nadležni organ strane nevladine organizacije donio odluku o prestanku rada.

Uz zahtjev za brisanje iz Registra prilaže se:
a) odluka o prestanku rada koju je donio nadležni organ strane nevladine organizacije;
b) dokaz o uplati administrativne takse.

Odluka o prestanku sa radom  mora biti potpisana i ovjerena od nadležnog organa strane nevladine organizacije apostille pečatom domicilne zemlje i preveden na jedan od službenih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini od ovlaštenog sudskog tumača i ovjeren kod nadležnog organa Bosne i Hercegovine.

Zahtjev za brisanje iz Registra ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije i mora biti ovjeren pečatom.

Kako popuniti Obrazac 5 ?

a) Rubriku: Prijem zahtijeva, ostaviti praznu, jer je namijenjena za otisak prijemnog pečata Ministarstva;
b) U rubriku: Predmet,  upisati „X“ u odgovarajuću kockicu u ovisnosti da li je zahtjev za izmjenu i dopunu registracije ili brisanje iz Registra, a zatim upisati registrovani broj ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije kao i broj i datum rješenja o upisu u Registar koje je Ministarstva dodijelilio prilikom upisa u Registar;
c) U rubriku: Puni naziv strane nevladine organizacije na jeziku domicilne zemlje, upisati puni naziv strane nevladine organizacije; 
d) U rubriku: Skraćeni naziv strane nevladine organizacije (ukoliko postoji) na jeziku domicilne zemlje, upisati skraćeni naziv strane nevladine organizacije ukoliko postoji;
e) U rubriku: Puni i skraćeni naziv strane nevladine organizacije upisati puni i skraćeni naziv (ukoliko postoji) strane nevladine organizacije, na jednom od tri službena jezika koji su   u upotrebi u Bosni i Hercegovini;
f) U rubriku: Ime, prezime i funkcija osobe ovlaštene za zastupanje strane nevladine organizacije upisati ime, prezime i funkciju osobe ovlaštene za zastupanje strane nevladine organizacije u domicilnoj zemlji;
h) U rubriku: Adresa sjedišta strane nevladine organizacije, upisati: mjesto, državu, ulicu broj i broj telefona strane nevladine organizacije u domicilnoj zemlji;
i) U rubriku: Puni i skraćeni naziv ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini, upisati puni i skraćeni naziv ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini;
j) U rubriku: Adresa sjedišta ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u Bosni Hercegovini, upisati mjesto, poštanski broj, ulicu i broj i broj telefona  ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini;
k) U rubriku: Osoba ovlaštena za zastupanje upisati ime, prezime, adresu prebivališta/boravišta, broj lične karte, te broj pasoša ako je navedena osoba stranac i vlastoručni  potpis osobe ovlaštene za zastupanje ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini;
l) ako strana nevladina organizacija podnosi zahtjev za brisanje iz registra u rubriku: Brisanje iz Registra upisuje se naziv organa koji je donio odluku o prestanku rada, zatim broj i datum odluke nadležnog organa strane nevladine organizacije o prestanku rada i razlog prestanka sa radom.

U Obrazcu 5 je naveden popis priloga koji se dostavljaju uz zahtjev, te je potrebno upisati „X“ u svaku kockicu, u ovisnosti koji se prilog dostavlja.

Na kraju Obrazca 5, sa lijeve strane upisuje se datum podnošenja zahtijeva, a sa desne strane ispod crte kompjuterski se ukuca ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje  ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovine, a iznad crte stavlja se potpis.

Kako popuniti Obrazac 5A?

a) U rubriku: Predmet, izmjene/dopune registracije upisati „X“ u kockicu u ovisnosti da li se vrše izmjene/dopune  Statuta, naziva, znaka, adrese sjedišta, osoba ovlaštenih za zastupanje, djelatnosti  ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije.
b) U rubriku: Novi puni   naziv ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije  na jeziku domicilne zemlje  upisati novi puni  naziv ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije;
c) U rubriku: Novi skraćeni naziv ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije ( ukoliko postoji) na jeziku domicilne zemlje, upisati novi puni naziv ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije;
d) U rubriku: Novi puni i skraćeni naziv ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini, upisati novi puni i skraćeni naziv ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini;
e) U rubriku: Nova adresa sjedišta strane nevladine organizacije upisati mjesto, državu, ulicu i broj i  broj telefona, ako je strana nevladina organizacija promijenila adresu sjedišta  strane nevladine organizacije;
f) U rubriku: Nova adresa sjedišta ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini, upisati mjesto, poštanski broj, ulicu i broj i broj telefona, ako je strana nevladina organizacija promijenila adresu sjedišta ureda ili predstavništva  strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini;
g) U rubriku: Djelatnosti ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini, upisati izmjene djelatnosti ako su iste izvršene kod strane nevladine organizacij, odnosno u uredu ili predstavništvu strane nevladine organizacije; 
h) U rubriku: Nova osoba  ovlaštena za zastupanje ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini upisati ime, prezime, adresu, broj lične karte i naziv organa koji je istu izdao, ili broj pasoša ako je novo lice za zastupanje ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u bosni i Hercegovini stranac;
i) U rubriku: Ostalo, upisati izmjenu ili dopunu registracije, a koja nije predviđena ni u jednoj od navedenih rubrika.

Na kraju Obrazca 5 A sa lijeve strane upisuje se datum podnošenja zahtijeva, a sa desne strane ispod crte kompjuterski se ukuca ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovine, a iznad crte stavlja se potpis.