Upis promjena u Registru udruženja ili fondacija

Upis promjena u Registru udruženja/fondacija/ureda ili predstavništva stranih nevladinih organizacija

19.10.2018

Izmjene i dopune registracije

Registrirano udruženje ili fondacija dužno je podnijeti Ministarstvu zahtjev za upis svake promjene činjenica upisanih u registru udruženja ili fondacije, kada je došlo do promjene činjenice upisane u registru, na Obrascu 2, u roku od 30 dana od dana nastupanja promjena, kao što su: izmjene i dopune statuta/usvajanje novog statuta udruženja ili fondacije (naziv i skraćeni naziv udruženja ili fondacije, adresa sjedišta udruženja ili fondacije, znak udruženja ili fondacije, ciljeva i djelatnosti za koje je udruženje ili fondacija osnovana i dr.), imenovanje i razrješenje tijela upravljanja udruženja ili fondacije, odnosno  osoba ovlaštenih za zastupanje udruženja ili fondacije.

Uz zahtjev za upis promjena u registru, subjekat upisa prilaže: 

a) odluku o promjeni/dopuni statuta ili odluku o usvajanju novog statuta, kada udruženje ili fondacija donosi novi statut, u dva primjerka; 

b) odluku nadležnog tijela udruženja ili fondacije o nastaloj promjeni iz stava 1. ovog člana; 

c) u slučaju promjene osobe ovlaštene za zastupanje udruženja ili fondacije, ovjerena kopija lične karte ili pasoša i dozvola boravka u Bosni i Hercegovini ako je ovlaštena osoba za zastupanje stranac i ovjeren potpis osobe ovlaštene za zastupanje udruženja ili fondacije od nadležnog tijela;

d) izjave članova upravnog odbora fondacije o prihvatanju članstva u upravnom odboru fondacije, ovjerene od nadležnog tijela;

e) zapisnik ili izvod iz zapisnika sa sjednice skupštine udruženja ili upravnog odbora fondacije, i

f) dokaz o uplati administrativne takse. 

Zahtjev za upis promjena u registru potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje udruženja ili fondacije, ovjeren pečatom udruženja ili fondacije. 

Zahtjev za upis promjena se popunjava elektronski, latiničnim ili ćiriličnim pismom, na jednom od tri službena jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini, u odgovarajuće rubrike. Zahtjev i prilozi zahtjeva se predaju u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od tri mjeseca, u jednom primjerku, izuzev statuta koji se predaje u dva primjerka.

 

Registrirani ured ili predstavništvo strane nevladine organizacije dužni su podnijeti Ministarstvu zahtjev za upis svake promjene u registru kada je došlo do promjene činjenice upisane u registar na Obrascu 5, kao što su: naziv i skraćeni naziv strane nevladine organizacije u domicilnoj zemlji, odnosno ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u Bosni i  Hercegovini; adrese sjedišta ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije; pečata ili znaka ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije; ciljeva i djelatnosti  ureda  ili  predstavništva; osobe ovlaštene za zastupanje ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini, u roku od 30 dana od dana nastale promjene. 

Uz zahtjev za upis promjena u registru ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije, prilaže se: 

a) rješenje o registraciji ili izvod iz registra strane nevladine organizacije iz domicilne zemlje ili druga pisana isprava, kada prema zakonu domicilne zemlje nije propisana registracija nevladine organizacije; 

b) odluka ovlaštenog tijela strane nevladine organizacije o nastaloj promjeni; 

c) ovjeren potpis ovlaštene osobe za zastupanje ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini, s ovjerenom kopijom lične karte/pasoša i dokazom o dozvoli boravka u Bosni i Hercegovini ako je osoba za zastupanje stranac; 

d) dokaz o uplati administrativne takse. 

Prilozi navedeni u stavu 2. tačkama a) i b) ovoga člana moraju biti ovjereni od nadležnog tijela s apostille pečatom u domicilnoj zemlji i prevedeni na jedan od službenih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini od ovlaštenog sudskog tumača, ovjereni kod nadležnog tijela Bosne i Hercegovine, ako posebnim propisom nije drugačije regulirano, ne stariji od tri mjeseca. 

Zahtjev za upis promjena u registru ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini, ovjeren pečatom ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije.