Brisanja iz Registra po zahtjevu udruženja i fondacije

Brisanja iz Registra po zahtjevu udruženja/fondacije i strane nevladine organizacije

19.10.2018

Registrirano udruženje ili fondacija obavezno podnosi zahtjev za upis brisanja iz registra udruženja ili fondacija na Obrascu 3, ukoliko je nadležno tijelo udruženja ili fondacije donijelo odluku o prestanku rada udruženja i fondacije, ili odluku o spajanju ili podjeli udruženja i fondacije. 

Uz zahtjev za upis brisanja iz registra udruženja ili fondacije subjekat upisa prilaže: 

a) odluku nadležnog tijela udruženja ili fondacije o prestanku rada, u skladu s čl. 50. i 51. a  Zakona i odredaba statuta udruženja ili fondacije; 

b) plan likvidacije udruženja ili fondacije s odlukom o raspodjeli imovine i sredstava udruženja ili fondacije, u skladu sa statutom i Zakonom; 

c) dokaz banke o stanju novčanih sredstava na žiro-računu subjekta upisa;

d) dokaz nadležne poreske uprave o izmirenju obaveza;

e) zapisnik sa sjednice skupštine udruženja ili Upravnog odbora fondacije, i

f)  dokaz o uplati administrativne takse. 

Osoba ovlaštena za zastupanje udruženja ili fondacije dužna je u roku od 30 dana od dana kada je udruženje ili fondacija prestala djelovati, dostaviti Ministarstvu zahtjev s dokazima o prestanku rada udruženja ili fondacije.

Zahtjev za brisanje iz registra se popunjava elektronski, latiničnim ili ćiriličnim pismom, na jednom od tri službena jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini, u odgovarajuće rubrike. Zahtjev i prilozi zahtjeva se predaju u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od tri mjeseca, u jednom primjerku.


Strana nevladina organizacija obavezno podnosi zahtjev za brisanje iz registra, ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini na Obrascu 4, kada je nadležno tijelo strane nevladine organizacije u domicilnoj zemlji donijelo odluku o prestanku rada ureda ili predstavništva u Bosni i Hercegovini. 

Uz zahtjev za brisanje iz registra, prilaže se: 

a) odluka nadležnog tijela strane nevladine organizacije o prestanku rada ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini, ovjerena od nadležnog tijela u domicilnoj zemlji  s apostille pečatom i prevedena na jedan od službenih jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini, ako posebnim propisom nije drugačije regulirano, od ovlaštenog sudskog tumača, te ovjerena kod nadležnog tijela Bosne i Hercegovine, ne starija od tri mjeseca;  

b) dokaz nadležne poreske uprave o izmirenju obaveza, i

c) dokaz o uplati administrativne takse. 

Zahtjev za brisanje iz registra ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje ureda ili predstavništva strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini, ovjeren pečatom.

Zahtjev se predaje u originalu, a prilozi uz zahtjev predaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji, ne stariji od tri mjeseca.