Pravosuđe

Pravosuđe

23.3.2012

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je centralni koordinirajući organ u oblasti pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo je nadležno za izradu prijedloga zakona, podzakonskih akata i drugih propisa na državnom nivou, efikasno administrativno funkcionisanje pravosudnih organa Bosne i Hercegovine, te saradnju sa međunarodnim krivičnim sudovima.

Izrada prijedloga zakona i podzakonskih akata

Ministarstvo pravde BiH nadležno je za izradu, tumačenje i praćenje primjene propisa u oblasti pravosuđa na državnom nivou. U cilju osiguranja efikasnijeg pravosudnog sistema Ministarstvo priprema adekvatna zakonska rješenja u skladu sa potrebama prakse i evropskim standardima i daje stručna mišljenja na nacrte zakona i podzakonskih akata. 

Kako je na putu reforme pravosuđa neophodno otklanjati uočene zakonske prepreke, Ministarstvo kontinuirano prati i priprema brojne izmjene zakona, među kojima su Zakon o krivičnom postupku BiH ("Službeni glasnik BiH" br. 36/03) i Krivični zakon BiH ("Službeni glasnik BiH" br. 37/03).

Više...

Konsultacije u izradi pravnih propisa

Tokom pripreme prijedloga zakona, podzakonskih akata kao i drugih propisa, Ministarstvo osigurava puno učešće javnosti. Provođenjem različitih vidova javnih konsultacija a u skladu sa Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa Vijeća ministara BiH, reguliše se učestvovanje javnosti u izradi pravnih propisa od strane državnih ministarstava. Ministarstvo pravde BiH je prvi državni organ koji u potpunosti provodi javne konsultacije pri izradi zakona, podzakonskih akata te drugih pravnih propisa značajnih za javnost.

Više...

Pravosudni organi na državnom nivou

Ministarstvo pravde BiH osigurava zakonske pretpostavke za rad pravosudnih institucija na državnom nivou: Suda BiH, Tužilaštva BiH, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Pravobranilaštva BiH. Osim zakona kojima se osnivaju pravosudne institucije (zakoni o: Sudu Bosne i Hercegovine, Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i Pravobranilaštvu BiH), Ministarstvo je nadležno za izradu procesnih te materijalnih zakona iz krivične i građanske oblasti na nivou Bosne i Hercegovine.

Više...

Međunarodni sudovi i arbitraže

Ministarstvo pravde BiH nadležno je za saradnju Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnim sudom pravde, te drugim međunarodnim institucijama. Saradnja podrazumjeva izradu i normativno uređivanje odgovarajućih propisa iz ove oblasti kao što je Zakon u ustupanju predmeta od strane Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ("Službeni glasnik BiH" 61/04) te pripremu periodičnih izvještaja, informacija i mišljenja. Ministarstvo usklađuje i usmjerava poslove saradnje sa međunarodnim sudovima uključujući praćenje ostvarivanje prava i obaveza koje proističu iz relevatnih međunarodnih obaveza te aktivno učestvuje na svim važnijim međunarodnim skupovima.

Rješavanje zaostalih sudskih predmeta

Ministarstvo pravde BiH ima mandat vodećeg koordinacionog tijela u rješavanju problema velikog broja zaostalih sudskih predmeta. U toku su aktivnosti na predlaganju konkretnih rješenja kojim bi se u velikoj mjeri otklonile prepreke u uspostavljanju efikasnog sudstva u Bosni i Hercegovini. U saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH sačinjen je Akcioni plan za smanjenje broja nerješenih predmeta, kojim se između ostalog predviđa uspostavljanje koordinacionog odbora i radnih grupa zaduženih za rješavanje oko dva miliona zaostalih predmeta.

Ministarstvo pravde BiH je aktivno uključeno i u izradu Strategija za rješavanje predmeta ratnih zločina.

Centralna baza podataka

U skladu sa zakonima o krivičnom postupku svi sudovi u Bosni i Hercegovini su dužni, bez odlaganja, dostavljati Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine pravosnažne presude za krivična djela:

    Centralizacija podataka predstavlja izuzetno koristan i važan instrument pregleda i analize presuđenih slučajeva, te se može koristiti za različite potrebe nadležnih institucija.

    Sudska policija

    Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine nadležno je za rad Sudske policije na državnom nivou. U skladu sa Zakonom o Sudskoj policiji BiH ("Službeni glasnik BiH" br. 21/03) Sudska policija pruža pomoć Sudu BiH i Tužilaštvu BiH u izvršavanju naloga Suda za prinudno dovođenje optuženih osoba i svjedoka, sprovođenje osuđenih osoba u ustanove za izvršenje sankcija, održavanje reda u sudnicama, obezbjeđenje sudija i službenika Suda i Tužilaštva, te interno obezbjeđenje kompleksa pravosudnih institucija. Sudska policija provodi naloge Suda za ekstradiciju, kao i ostale naloge kojima osigurava uspješno odvijanje sudskih postupaka.

    Sudska policija na državnom nivou trenutno broji 48 ovlaštena sudska policajca, koji rade u skladu sa Zakonom i pratećim pravilnicima kao što je Pravilnik o službenoj tajni službenika i namještenika sudske policije Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 89/07) te drugi pravilnici kojima se reguliše rad Sudske policije Bosne i Hercegovine.


    Foto