Međunarodne otmice djece

Međunarodne otmice

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je centralni izvršni organ za komunikaciju između pravosudnih organa u Bosni i Hercegovini i inostranstvu u slučajevima međunarodnih otmica djece.

Pod međunarodnim otmicama djece podrazumjeva se nezakonito odvođenje i/ili zadržavanje djeteta u drugoj državi.

Bosna i Hercegovina je potpisnica Konvencije o građansko pravnim aspektima međunarodne otmice djece, /Hag 25.10.1980.godine/, koja je preuzeta notifikacijom o sukcesiji međunarodnih ugovora SFRJ.

Konvencijom se reguliše postupak u slučaju nezakonitog odvođenja ili zadržavanja djece u inostranstvu od strane jednog od roditelja ili drugih krvnih srodnika.

Takođe, Konvencija se primjenjuje i u cilju ostvarivanja prava jednog roditelja ili drugih krvnih srodnika na viđanje djeteta.