Bilateralni ugovori

UGOVORI KOJE JE NOTIFIKACIJOM O SUKCESIJI PREUZELA BOSNA I HERCEGOVINA

14.5.2014

1) Konvencija o izdavanju krivaca između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i
Arbanske Republike (Albanija) od 22.06.1926.godine (Konvencija je objavljena
1929.godine «Službene novine», broj 117/29, a stupila je na snagu 17.05.1929.godine);

2) Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima između SFRJ i Demokratske Narodne Republike Alžir od 31.marta 1982.godine (Ugovor je objavljen u
«Službenom listu SFRJ» - Međunarodni ugovori broj 2/83, a stupio je na snagu 20.12.2984.godine);

3) Ugovor između FNRJ i Republike Austrije o uzajamnom pravnom saobraćaju od
16.12.1954.godine (Ugovor je objavljen u «Službenom listu FNRJ» - Dodatak broj
8/55, a stupio je na snagu 13.12.1955.godine);

4) Sporazum između FNRJ i Republike Austrije o uzajamnom priznavanju i izvršenju
odluka izabranih sudova i poravnanja zaključenih pred izabranim sudovima u trgovač
kim stvarima od 18.03.1960.godine (Sporazum je objavljen u «Službenom listu
FNRJ» - Dodatak broj 5/61, a stupio je na snagu 17.05.1960.godine);

5) Sporazum između FNRJ i Republike Austrije o uzajamnom priznavanju i izvršavanju
odluka o izdržavanju od 10.10.1961.godine (Sporazum je objavljen u «Službenom
listu SFRJ» - Dodatak broj 2/63, a stupio je na snagu 25.12.1962.godine);

6) Ugovor između SFRJ i Republike Austrije o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima
od 01.02.1982.godine (Ugovor je objavljen u «Službenom listu SFRJ» - Međunarodni
ugovori, broj 2/83, a stupio je na snagu 01.01.1984.godine);

7) Ugovor između SFRJ i Republike Austrije o izdavanju od 01.02.1982.godine (Ugovor
je objavljen u «Službenom listu SFRJ» - Međunarodni ugovori, broj 2/83, a stupio
je na snagu 01.01.1984.godine);

8) Ugovor između SFRJ i Republike Austrije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka
u krivičnim stvarima od 01.02.1982.godine (Ugovor je objavljen u «Službenom listu
SFRJ» - Međunarodni ugovori broj 6/83, a stupio je na snagu 01.01.1984.godine);

9) Konvencija o ekstradiciji i pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između SFRJ i Kraljevine Belgije od 04.06.1971.godine (Konvencija je objavljena u «Službenom listu
SFRJ» - Dodatak broj 9/73, a stupila je na snagu 01.11.1972.godine);

10) Konvencija između SFRJ i Kraljevine Belgije o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga
i oslobađanju od legalizacije od 24.09.1971.godine (Konvencija je objavljena u
«Službenom listu SFRJ», broj 55/72, a stupila je na snagu 01.12.1972.godine);

11) Sporazum između SFRJ i Kraljevine Belgije o pravnoj pomoći u građanskim i tragovačkim stvarima od 24.09.1971.godine (Sporazum je objavljen u «Službenom listu
SFRJ» - Dodatak - broj 7/74, a stupio je na snagu 01.06.1972.godine);

12) Konvencija između SFRJ i Kraljevine Belgije o priznanju i izvršenju sudskih odluka
o izdržavanju od 12.12.1973.godine (Konvencija je objavljena u «Službenom listu
SFRJ» - Dodatak, broj 45/76, a stupila je na snagu 08.03.1976.godine);

13) Ugovor između FNRJ i Narodne Republike Bugarske o uzajamnoj pravnoj pomoći
od 23.03.1956.godine (Ugovor je objavljen u «Službenom listu FNRJ» - Dodatak,
broj 1/57, a stupio je na snagu 17.01.1957.godine);

14) Ugovor između SFRJ i Čehoslovačke Socijalističke Republike o regulisanju pravnih
odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 20.01.1964.godine (Ugovor
je objavljen u «Službenom listu SFRJ», - Dodatak, broj 13/64, a stupio je na snagu
02.08.1964.godine). Napominjemo da su raspadom Čehoslovačke Socijalističke
Republike nastale dvije nove države, Republika Češka i Republika Slovačka, te se
ovaj Ugovor sada odnosi i na ove dvije države;

15) Ugovor o međusobnoj predaji osuđenih lica radi izdržavanja kazne zatvora između
SFRJ i Kraljevine Danske od 28.10.1988.godine (Ugovor je objavljen u «Službenom
listu SFRJ - Međunarodni ugovori br. 5/89);

16) Sporazum između SFRJ i Francuske Republike o olakšanju primjene Haške konvencije o građanskom postupku od 01.03.1954.godine, potpisan 29.10.1969.godine
(Sporazum je objavljen u «Službenom listu SFRJ» - Dodatak broj 21/71, a stupio je
na snagu 01.01.1971.godine);

17) Konvencija između SFRJ i Francuske Republike o izdavanju isprava o ličnom stanju
i oslobođenju od legalizacije od 29.10.1969.godine - dio koji se odnosi na pravnu
pomoć (Konvencija je objavljena u «Službenom listu SFRJ» - Dodatak broj
3/71, a stupila je na snagu 01.11.1970.godine);

18) Konvencija između SFRJ i Francuske Republike o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima od 29.10.1969.godine (Konvencija je objavljena u «Službenom listu
SFRJ - Dodatak, broj 16/71, a stupila je na snagu 01.11.1970.godine);

19) Konvencija o izdavanju između Vlade SFRJ i Vlade Francuske Republike od
23.09.1970.godine (Konvencija je objavljena u «Službenom listu SFRJ» - Dodatak,
broj 43/71, a stupila je na snagu 01.08.1971.godine);

20) Konvencija između Vlade SFRJ i Vlade Republike Francuske o nadležnosti i o zakonu koji se primjenjuje u oblasti ličnog i porodičnog prava od 18.05.1971.godine -
dio koji se odnosi na pravnu pomoć (Konvencija je objavljena u «Službenom listu
SFRJ», broj 55/72, a stupila je na snagu 01.12.1972.godine);

21) Konvencija između Vlade SFRJ i Vlade Francuske Republike o priznavanju i izvr šenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima od 18.05.1971.godine (Konvencija je objavljena u «Službenom listu SFRJ» - Dodatak broj 7/72, a stupila je na snagu 01.02.1972.godine);

22) Konvencija između FNRJ i Kraljevine Grčke o uzajamnim pravnim odnosima od
18.06.1959.godine (Konvencija je objavljena u «Službenom listu FNRJ» - Dodatak
broj 7/60, a stupila je na snagu 31.03.1960.godine);

23) Sporazum između FNRJ i Kraljevine Grčke o uzajamnom priznavanju i izvršenju
sudskih odluka od 18.06.1959.godine (Sporazum je objavljen u «Službenom listu
FNRJ» - Dodatak, broj 6/60, a stupio je na snagu 31.03.1960.godine);

24) Ugovor o izdavanju krivaca između Srbije i Holandije od 28.02 (11.03) 1896.godine
(Ugovor je objavljen 1896.godine, «Srpske novine», broj 275/1896, a stupio je na
snagu šest nedjelja po razmjeni ratifikacionih instrumenata što je izvršeno
5/17.12.1896.godine);

25)Ugovor o pravnoj i sudskoj suradnji između SFRJ i Republike Irak od 23.05.1986 godine (Ugovor je objavljen u „Službenom listu SFRJ“ Dodatak Međunarodni ugovori broj:  01/87, a stupio je na snagu 11.08.1987 godine );

26) Sporazum između Jugoslavije i Irana o uzajamnom oslobađanju od davanja «CAUTIOIUDICATUM SOLVI» pred jugoslovenskim i iranskim sudovima od 09. i
14.05.1956.godine - dio koji se odnosi na pravnu pomoć (Sporazum je objavljen
u «Službenom listu FNRJ» - Dodatak broj 2/57, a stupio je na snagu
14.05.1956.godine);

27) Konvencija između Kraljevine SHS i Italije o izdavanju krivaca od 06.03.1922.godine (Konvencija je objavljena u «Službenim novinama», broj 42/31, a stupila je na snagu 06.02.1931.godine. Zadržana je na snazi i poslije Drugog svjetskog rata na osnovu izjave Jugoslavije u smislu člana 4. Ugovora o miru sa Italijom - (objavljen u «Službenom listu FNRJ», broj 74/49);

28) Konvencija između Kraljevine SHS i Italije o pravnoj i sudskoj zaštiti odnosnih
državljana od 06.03.1922.godine - dio koji se odnosi na pravnu pomoć. (Konvencija
je objavljena u «Službenim novinama», broj 42/31. Na snazi su ostali samo članovi
13-16 koji su ostali na snazi shodno članu 26. Konvencije između FNRJ i Italije
u uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i upravnim stvarima od
03.12.1960.godine);

29) Konvencija između FNRJ i Italijanske Republike o uzajamnoj pravnoj pomoći u gra-
đanskim i upravnim stvarima od 03.12.1960.godine (Konvencija je objavljena u «Slu-
žbenom listu FNRJ» - Dodatak broj 5/63, a stupila je na snagu 20.01.1967.godine);

30) Ugovor između SFRJ i Republike Kipar o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim
stvarima od 19.09.1984.godine (Ugovor je objavljen u «Službenom listu SFRJ« -
Međunarodni ugovori, broj 2/86, a stupio je na snagu 15.02.1980.godine);

31) Ugovor između SFRJ i Narodne Republike Mađarske od 07.03.1968.godine o uzajamnompravnom saobraćaju (Ugovor je objavljen u «Službenom listu FNRJ» - Dodatak,broj 3/68, a stupio je na snagu 18.01.1969.godine);

32) Ugovor između SFRJ i Mongolske Narodne Republike o pružanju pravne pomoći u
građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 08.06.1981.godine (Ugovor je
objavljen u «Službenom listu FNRJ», Međunarodni ugovori broj 7/82, a stupio je na
snagu 27.03.1983.godine);

33) Sporazum između SFRJ i Savezne Republike Njemačke o izdavanju od
26.11.1970.godine (Sporazum je objavljen u «Službenom listu SFRJ» - Dodatak,
broj 17/76, a stupio je na snagu 14.11.1975.godine);

34) Ugovor između SFRJ i Savezne Republike Njemačke o pravnoj pomoći u krivičnim
stvarima od 01.10.1971.godine (Ugovor je objavljen u «Službenom listu SFRJ»,
broj 33/72, a stupio je na snagu 08.01.1975.godine;

35) Sporazum između Jugoslavije i Norveške o recipročnom priznavanju diplomatskokonzularne forme braka postignut razmjenom nota od 10.04. i 31.08.1957.godine - dio koji se odnosi na pravnu pomoć. (Sporazum je objavljen u «Službenom listu FNRJ» - Dodatak, broj 6/58, a stupio je na snagu 31.08.1957.godine);

36) Ugovor između FNRJ i Narodne Republike Poljske o pravnom saobraćaju u građanskim i krivičnim stvarima od 06.02.1960.godine (Ugovor je objavljen u «Sužbenom listu SFRJ» - Dodatak, broj 5/63, a stupio je na snagu 05.06.1963.godine);

37) Konzularna konvencija između SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade Narodne Republike Poljske, postpisana u Varšavi 02.12.1982. SPORAZUM O SUKCESIJI BILATERALNIH UGOVORA IZMEĐU BiH i Poljske, potpisan u Sarajevu 22.12.2006, stupio na snagu 19.02.2008.


38) Ugovor između FNRJ i Rumunske Narodne Republike o pravnoj pomoći od 18.10.1960.godine (Ugovor je objavljen u «Službenom listu FNRJ» - Dodatak, broj 8/61, a stupio je na snagu 01.10.1961.godine). Uz ovaj ugovor zaključen je i dodatni Protokol sastavljen 21.01.1972.godine, a dodatni Protokol je objavljen u «Službenom listu SFRJ» - Dodatak, broj 4/73.;

39) Ugovor između FNRJ i SSSR-a o pravnoj pomoći u građanskim, porodičnim i krivič
nim stvarima od 24.02.1962.godine (Ugovor je objavljen u «Službenom listu FNRJ» - Dodatak, broj 5/63, a stupio je na snagu 26.05.1963.godine). Ruska Federacija je kao pravni nasljednik SSSR preuzela ovaj Ugovor. Ukrajina i Bjelorusija su izričito potvrdile preuzimanje ovog Ugovora dok su neke druge države koje su nastale na prostoru bivšeg SSSR to učinile prećutno.

40) Ugovor između SFRJ i Španije o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i izdavanjima od 08.07.1980.godine (Ugovor je objavljen u «Službenom listu SFRJ» - Međunarodni ugovori, broj 3/81, a stupio je na snagu 26.05.1982.godine);

41) Konvencija o izdavanju krivaca zaključena između Kraljevine Srbije i Ujedinjenih Američkih Država od 12/25.10.1901.godine (Konvencija je objavljena u «Srpskim novinama», broj 33/1902, a stupila na snagu 12.06.1902.godine);

42) Konvencija o izdavanju krivaca između Srbije i Švajcarske od 16/28.11.1887.godine (Konvencija je objavljena 1888.godine u «Službenim novinama», broj 83/1888, a stupila je na snagu 05.07.1888.godine);

43) Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Republike Turske o uzajamnim odnosima po predmetima sudskim, građanskim i trgovačkim od 03.07.1934.godine (Konvencija je objavljena 1936.godine u «Službenim novinama», broj 263/36, a stupila je na snagu 27.07.1937.godine);

44) Konvencija o sudskoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između SFRJ i Republike
Turske od 08.10.1973.godine (Konvencija je objavljena u «Službenom listu SFRJ» - Dodatak, broj 12/76, a stupila je na snagu 03.05.1975.godine);

45) Konvencija o izdavanju između SFRJ i Republike Turske od 17.11.1973.godine (Konvencija je objavljena u «Službenom listu SFRJ» - Dodatak, broj 47/75, a stupila je na snagu 03.05.1975.godine);

46) Ugovor o uzajamnom izdavanju krivaca između Srbije i Velike Britanije od 06.12.1900.godine (Ugovor je objavljen u «Srpskim novinama», broj 35/1901, a stupio je na snagu 23.02.1901.godine);

47) Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Velike Britanije o uređenju međusobne pomoći u vođenju postupka u građanskim i trgovačkim stvarima koje su u tečaju ili koje mogu biti u tečaju pred odnosnim sudskim vlastima od 27.02.1936.godine (Konvencija je objavljena u «Službenim novinama», broj 116/37, a stupila je na snagu 18.08.1937.godine).

NAPOMENA:
Odredbe koje se odnose na međunarodnu pravnu pomoć sadrže i konzularne konvencije, ugovore o trgovini i plovidbi i neke druge ugovore.