Upravna inspekcija

Kontrola primjene propisa

12.5.2015

Propisi nad čijom primjenom vrši nadzor Upravna inspekcija su:

  • Zakon o upravi i podzakonski akti donijeti na osnovu ovlaštenja iz tog zakona;
  • Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine;
  • Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine i podzakonski akti donijeti na osnovu ovlaštenja iz tog zakona;
  • Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i podzakonski akti donijeti na osnovu ovlaštenja iz tog zakona;
  • Zakon o upravnom postupku;
  • Odluka o kancelarijskom poslovanju ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine;
  • Uputstvo o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine;
  • kao i ostali propisi čijim odredbama je propisano da je Upravna inspekcija nadležna za nadzor nad njihovom primjenom.

 

1. Pokretanje upravnog inspekcijskog nadzora

Inspekcijski nadzor pokreće i vodi upravni inspektor po službenoj dužnosti.

Svaka fizička ili pravna osoba ima pravo podnijeti zahtjev za vršenje upravnog inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa za čiju kontrolu primjene je nadležna Upravna inspekcija.


2. Izvršavanje upravnog inspekcijskog nadzora

O izvršenom inspekcijskom nadzoru postupajući upravni inspektor sastavlja zapisnik koji obavezno sadrži utvrđeno činjenično stanje, te eventualne nepravilnosti i nedostatke u radu. Primjerak zapisnika se dostavlja rukovodiocu organa uprave ili drugog organa a po potrebi i Vijeću ministara.

O preduzetim mjerama upravni inspektor pismeno obavještava podnosioca zahtjeva, u zakonom propisanom roku.

Ako upravni inspektor utvrdi da su nepravilnosti i nedostaci u radu posljedica nestručnosti ovlaštenog službenog lica u obavljanju poslova na koje je raspoređeno, predložiće rukovodiocu organa uprave ili drugog organa, raspoređivanje službenika na druge poslove.


3. Donošenje rješenja

Ako upravni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis, dužan je da donese rješenje i njime naloži: da se utvrđeni nedostaci i nepravilnosti otklone u određenom roku; da se poduzmu odgovarajuće upravne radnje koje je organ uprave ili drugi organ dužan preduzeti; ili da preduzme druge upravne mjere i radnje za koje je posebnim zakonom ili drugim propisom ovlašten.


4. Ulaganje žalbe na rješenje

Protiv rješenja upravnog inspektora rukovodilac organa uprave ili drugog organa može u roku od osam dana od dana prijema rješenja da izjavi žalbu ministru pravde Bosne i Hercegovine.
Žalba na rješenje upravnog inspektora odgađa izvršenje rješenja.
Rješenje ministra pravde je konačno i protiv istog se može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine..


5. Obaveze organa uprave i drugih organa prema Upravnoj inspekciji

Svaki organ uprave i ostali organi čiji rad podliježe upravnom inspekcijskom nadzoru dužan je da omogući upravnom inspektoru obavljanje upravnoinspekcijskog nadzora te da mu da potrebne obavijesti i podatke od značaja za okončanje istog.


6. Odnos Upravne inspekcije prema Vijeću ministara

Ako upravni inspektor utvrdi da se povredama zakona i drugih propisa fizičkim i pravnim osobama onemogućava ostvarivanje njihovih prava i pravnih interesa u propisanim rokovima, ili na drugi način, upravni inspektor je obavezan da o tome, bez odlaganja, pismeno upozna Vijeće ministara, da ukaže na posljedice koje su iz takvog stanja nastupile ili bi mogle nastupiti i da predloži preduzimanje odgovarajućih mjera.