Upis u Registar, promjene i brisanje iz Registra

Upis u Registar, promjene i brisanje iz Registra

20.12.2013

Zahtjev za upis

Pravilnikom o načinu vođenja Registra pravnih lica koje osnivaju institucije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Pravilnik), propisan je formular i sadržaj formulara Registra, forma i sadržaj zahtjeva za upis u Registar i formulari koji se prilažu uz zahtjev, postupak registracije i postupak izmjene i dopune registracije i druga pitanja od značaja za upis i vođenje Registra.

Upis u Registar subjekta upisa, ili promjene podataka u Registru subjekta upisa, ili brisanja subjekta upisa iz Registra, vrši se na osnovu jedinstvenog zahtjeva na formularu broj 1, koji Ministarstvu podnosi ovlašćeno lice za zastupanje subjekta upisa. Zahtjev sadrži podatke koji se po zakonu upisuju u Registar.

Podaci se upisuju u evidencijske listove, na formularu 2, i isti čine sastavni dio zahtjeva, što zavisi od vrste podataka koji su predmet upisa.

Formulari čine sastavni dio Pravilnika, i isti su dostupni na web stranici Ministarstva pravde BiH. Formulari sadrže uputstvo o načinu popunjavanja. Popunjavaju se na pisaćoj mašini ili računaru, s tim da se isti ne mogu precrtavati niti brisati.

Formulare možete preuzeti ovdje.

Nazivi formulara

Formular 1     

ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR PODATAKA PRAVNIH LICA BOSNE I HERCEGOVINE  U DALJEM TEKSTU: SUBJEKT UPISA

Formular 2

EVIDENCIJSKI LIST
Prilog broj 1 - Podaci o nazivu, sjedištu i obliku subjekta upisa
Prilog broj 2 - Podaci o vlasništvu (osnivačima) subjekta upisa
Prilog broj 3 - Djelatnost, odnosno poslovi subjekta upisa
Prilog broj 4 - Podaci o licu ovlašćenom za zastupanje subjekta upisa u pravnom prometu
Prilog broj 5 - Podaci o osnovnom kapitalu, ulozima, dionicama i udjelima subjekta upisa
Prilog broj 6 - Podaci o pečatu i znaku - logu subjekta upisa
Prilog broj 7 - Popis članova upravnog odbora subjekta upisa
Prilog broj 8 - Podaci o filijali ili drugom dijelu subjekta upisa      
Prilog broj 9 - Podaci o licu ovlašćenom za zastupanje filijale drugog dijela subjekta upisa u pravnom prometu
Prilog broj 10 - Podaci o prestanku rada subjekta upisa
Nastavak (11) - Pomoćni evidencijski list

Formular 3

POPIS LICA OVLAŠĆENIH ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U PRAVNOM PROMETU

Formular 4

POPIS LICA OVLAŠĆENIH ZA ZASTUPANJE  SUBJEKTA UPISA U PRAVNOM PROMETU


Formular 7 IZVOD IZ REGISTRA
  Upis u Registar
 1. Za upis u Registar subjekta upisa, uz zahtjev, prilažu se evidencijski listovi broj 1, 2, 3, 4. i 5, a broj 6. i 7. ako subjekat upisa koristi znak odnosno pečat, ili ima upravni odbor, a ukoliko subjekat upisa u svom sastavu ima filijalu ili druge dijelove sa ovlašćenjima u pravnom prometu, broj 8. i 9. 10 (ako pri upisu u Registar postoje filijale utvrđene u aktu subjekta upisa) i prilažu se sljedeće isprave i dokazi:
  1. statut ili osnivački akt subjekta upisa, ako ga ima ovjeren pečatom i/ili potpisom ovlašćenog lica;
  2. akt o imenovanju lica za zastupanje subjekta upisa i ovjeren potpis lica za zastupanje, na formularu 3;
  3. akt o imenovanju članova Upravnog odbora, ako ga ima;
  4. akt o imenovanju rukovodioca filijale i ovjeren potpis lica ovlašćenog za zastupanje;
  5. dokaz o uplati takse; i
  6. druge isprave i dokazi, ako Ministarstvo utvrdi da su potrebni radi utvrđivanja činjenica u postupku.
 2. Ako se filijala osniva poslije upisa subjekta upisa u Registar, uz zahtjev se prilaže izmjena i dopuna statuta, izmjene i dopune u kojima je utvrđeno postojanje filijale subjekta upisa i akti iz tačke 4) ovog akta.
 3. Zahtjev za upis sa prilozima evidencijskih listova, podnosi se u dva istovjetna primjerka, koje je potpisalo ovlašćeno lice za zastupanje subjekta upisa, odnosno jedno od ovlašćenih lica za zastupanje i ovjereni pečatom subjekta upisa (ako ga koristi).
 4. Isprave i dokazi podnose se u originalu, ovjerenom prepisu ili ovjerenoj kopiji, u jednom primjerku.
 5. Pravna lica upisana u Registar u skladu sa odredbama navedenog Zakona, obavljaju djelatnost utvrđenu svojim statutom ili osnivačkim aktom, u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine i imaju pravo da djeluju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Promjene podataka u registru

Uz zahtjev za upis promjene podataka, koji nastaju kod registrovanog subjekta upisa, prilažu se evidencijski listovi broj 1. do 9. u kojima su od tih listova predviđeni podaci koji se mijenjaju:

 1. Upis u Registar promjene naziva, sjedišta i djelatnosti, uz zahtjev se prilaže izmjena i dopuna statuta ili osnivačkog akta,
 2. Upis u Registar promjene lica ovlašćenog za zastupanje subjekta upisa, uz zahtjev se prilaže akt o promjeni lica ovlašćenog za zastupanje, na formularu broj 4,
 3. Upis u Registar promjene članova upravnog odbora, uz zahtjev se prilaže akt o promjeni članova upravnog odbora,
 4. Dokaz o uplati takse.
Brisanje iz registra

Za upis u Registar prestanka sa radom subjekta upisa i brisanje iz Registra subjekta upisa, uz zahtjev se prilaže evidencijski list broj 10. i odluka o prestanku rada subjekta upisa, a uz zahtjev za brisanje filijale iz Registra prilaže se izmjena i dopuna statuta kao dokaz o prestanku rada filijale.