Pravna lica koje osnivaju institucije Bosne i Hercegovine

Registracija pravnih lica koje osnivaju institucije Bosne i Hercegovine

16.7.2013

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 30. septembra 2003.godine, i na sjednici Doma naroda, održanoj 30. septembra 2003. godine, usvojila je Zakon o registraciji pravnih lica koje osnivaju institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 37/03).

U skladu sa odredbama ovog zakona, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je donijelo Pravilnik o načinu vođenja registra pravnih lica koje osnivaju institucije Bosne i Hercegovine(„Službeni glasnik BiH“, broj 05/05 i 37/13).

Donošenjem ovog zakona pravno su uređeni uslovi i način registracije pravnih lica koje osnivaju institucije Bosne i Hercegovine, prava i obaveze registrovanih pravnih lica, postupak registracije, izmjene i dopune registracije, prestanak s radom registrovanih pravnih lica i druga pitanja u vezi registracije pravnih lica.

Odredbe ovog zakona shodno se primjenjuju i na javne korporacije Bosne i Hercegovine uspostavljene u skladu s Aneksom IX  Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Registracija pravnih lica vrši se upisom u Registar pravnih lica Bosne i Hercegovine, koji vodi Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.

U skladu sa odredbama ovog zakona pravna lica su dužna su da se upišu u Registar.