Upis u Registar

Upis u Registar

I Crkve i vjerske zajednice kojima se potvrđuje kontinuitet pravnog lica

Prijava za upis u Registar Subjekta upisa kojem se potvrđuje kontinuitet pravnog lica, podnosi se Ministarstvu pravde BiH, na formularu U-1 koji potpisuje lice ovlašteno za zastupanje Subjekta upisa.

Uz prijavu (formular U-1) se prilaže i formular U-2 u kojem se navode podaci (ime, prezime, svojeručni potpis, jedinstven matični broj i služba lica ovlaštenog za zastupanje) lica ovlaštenog za zastupanje. Ovaj formular potpisuje službeno lice.

Ako se unutar postojeće crkve ili vjerske zajednice konstituiše nova organizaciona cjelina, koja će imati svojstvo pravnog lica, prijava za upis u Registar se podnosi na formularu U-1-1, koji potpisuje lice ovlašteno za zastupanje novog Subjekta upisa.

Uz prijavu U-1-1 prilaže se:

a) uredno popunjen formular U-1 za postojeću crkvu ili vjersku zajednicu a koji potpisuje lice ovlašteno za zastupanje postojeće crkve ili vjerske zajednice;

b) odluka nadležne vlasti crkve ili vjerske zajednice o osnivanju nove organizacione cjeline (tj. novog subjekta upisa);

c) formular U-2 koji potpisuje službeno lice, a koji sadrži podatke o licu ovlaštenom za zastupanje novog Subjekta upisa.

Prijave za upis u Registar i prijave za upis promjena u Registru, Ministarstvu pravde podnose: Biskupska konferencija i biskupski ordinarijati za Katoličku crkvu, Eparhije za Srpsku pravoslavnu crkvu, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i muftijski uredi za Islamsku zajednicu i Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine za Jevrejsku zajednicu.

II Nove crkve ili vjerske zajednice

Novu crkvu ili vjersku zajednicu može osnovati 300 punoljetnih državljana Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovo entitetsko državljanstvo.

Pod istim ili sličnim imenom postojeće crkve ili vjerske zajednice ne može se osnovati nova crkva ili vjerska zajednica.

Prijava za upis u Registar nove crkve ili vjerske zajednice, podnosi se Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine na formularu U-3, koji potpisuje lice ovlašteno za zastupanje subjekta upisa.

Uz prijavu (formular) U-3, prilaže se:

a) statut crkve ili vjerske zajednice iz kojeg je vidljiv sadržaj i način ispovijedanja vjere, obavljanja vjerskih obreda, područja i način djelovanja;

b) isprava o njenom službenom vjerskom naukovanju;

c) spisak 300 građana - sljedbenika, koji sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, mjesto rođenja, sadašnja adresa stanovanja, jedinstven matični broj i svojeručni potpis građana – sljedbenika;

d) odluka o osnivanju, koja je usvojena od najmanje 30 osnivača crkve ili vjerske zajednice, ime i prezime poglavara crkve ili vjerske zajednice, njegovog zamjenika ili drugih predstavnika ovlaštenih da zastupaju crkvu ili vjersku zajednicu pred državnim organima;

e) formular U-2 koji potpisuje službeno lice, a koji sadrži podatke o licu ovlaštenom za zastupanje subjekta upisa.

III Savez crkava i vjerskih zajednica

Dvije ili više crkava ili vjerskih zajednica iz Bosne i Hercegovine mogu osnivati saveze crkava i vjerskih zajednica.

Savezi se osnivaju sporazumom, izjavom ili drugim pisanim aktom u kojem su navedeni osnivači, definisani ciljevi osnivanja Saveza, način formiranja zajedničke upravljačko-zastupničke strukture, te vrijeme trajanja Saveza.

Prijava za upis Saveza u Registar podnosi se na formularu U-1, koji potpisuje lice ovlašteno za zastupanje Saveza. Uz formular U-1 prilaže se i formular U-2, sa podacima lica ovlaštenog za zastupanje Saveza a koji potpisuje službeno lice. Takođe se prilaže i pisani akt o osnivanju Saveza.