Uslovi za polaganje stručnog upravnog ispita za srednju i višu školsku spremu

Uslovi za polaganje stručnog upravnog ispita za srednju i višu školsku spremu

U skladu sa Odlukom, stručni upravni ispit za srednju i višu školsku spremu dužni su da polažu:

  1. Pripravnici u organima uprave BiH, službama, tijelima i institucijama Vijeća ministara i institucijama koje imaju javna ovlaštenja, po isteku pripravničkog staža u trajanju od jedne godine za pripravnike sa višom školskom spremom, odnosno šest mjeseci za pripravnike sa srednjom školskom spremom.
  1. Radi sticanja uslova za rad na upravnim i drugim stručnim poslovima u organima uprave BiH, službama, tijelima i institucijama Vijeća ministara i institucijama koje imaju javna ovlaštenja, stručni ispit mogu polagati i lica koja se nalaze na radu u drugim organima vlasti i institucijama, odnosno u preduzećima (društvima) i drugim pravnim licima na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Ova lica mogu polagati stručni ispit kada po završenoj višoj školskoj spremi provedu na radu u tim organima, institucijama, preduzećima (društvima) i drugim pravnim licima najmanje jednu godinu; a po završenoj srednjoj školskoj spremi najmanje šest mjeseci.