Način polaganja stručnog upravnog ispita

12.3.2015

Ispit se polaže pismeno i usmeno. Pismeni dio ispita se polaže iz oblasti upravnog postupka i upravnog spora. Pismeni dio ispita traje jedan sat. Nakon pismenog dijela ispita, kandidat koji je isti položio pristupa usmenom dijelu ispita iz oblasti utvrđenih Programom.

Ispit se polaže u Ministarstvu pravde BiH, pred Komisijom za polaganje stručnog upravnog ispita za višu i srednju školsku spremu koju imenuje ministar pravde BiH.

Usmeni dio stručnog upravnog ispita je javan.

Za kandidate koji ispunjavaju uslove za polaganje ispita, Ministarstvo pravde BiH donosi Rješenje kojim se odobrava polaganje stručnog ispita. Istim rješenjem određuje se termin polaganja ispita. Rješenje se dostavlja kandidatima putem pošte.

Kandidat koji na usmenom dijelu stručnog ispita ne pokaže zadovoljavajuće znanje iz najviše dva predmeta, ima pravo da polaže popravni ispit iz ovih predmeta. Popravni ispit se polaže najranije u roku od 30, a najkasnije u roku od 90 dana od dana polaganja stručnog ispita.

Prilikom pristupanja polaganju stručnog ispita ili popravnog ispita kandidati su dužni da pokažu identifikacioni dokument i dokaz o uplati naknade troškova za polaganje ispita.