Uslovi za polaganje stručnog upravnog ispita za visoku školsku spremu

Uslovi za polaganje stručnog upravnog ispita za visoku školsku spremu

U skladu sa Odlukom, stručni upravni ispit za visoku školsku spremu dužni su da polažu :

  • Pripravnici sa visokom školskom spremom koji rade u organima uprave BiH, službama, tijelima i institucijama Vijeća ministara BiH i institucijama koje imaju javna ovlaštenja , po isteku pripravničkog staža u trajanju od jedne godine.
  • Zaposlenici sa visokom školskom spremom u organima uprave BiH, službama, tijelima i institucijama Vijeća ministara i institucijama koje imaju javna ovlaštenja.

Radi sticanja uslova za rad na upravnim i drugim stručnim poslovima u organima uprave BiH, službama, tijelima i institucijama Vijeća ministara i institucijama koje imaju javna ovlaštenja, stručni ispit mogu polagati i lica koja se nalaze na radu u drugim organima vlasti i institucijama, odnosno u preduzećima (društvima) i drugim pravnim licima na teritoriji Bosne i Hercegovine kada, po završenoj visokoj školskoj spremi, provedu na radu u tim organima i drugim pravnim licima najmanje jednu godinu.