Način polaganja pravosudnog ispita

Način polaganja pravosudnog ispita

30.10.2023

Ispit se polaže pismeno i usmeno.

Pismeni dio ispita polaže se iz krivično-pravne i građansko-pravne oblasti.

Usmeni dio ispita polaže se iz:

  1. Krivičnog prava (materijalno i procesno),
  2. Građanskog prava (materijalno i procesno),
  3. Porodičnog prava,
  4. Privrednog prava,
  5. Upravnog prava,
  6. Radnog prava,
  7. Ustavnog sistema i organizacije pravosuđa.

Ispit se polaže u okviru programa pravosudnog ispita koji sadrži gradivo, pravne izvore i literaturu za svaki predmet od 1) do 7).

Program pravosudnog ispita na nivou Bosne i Hercegovine donesen je i objavljen u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, broj 11/19.

Ispit se polaže pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita koja se sastoji od predsjednika i četiri člana sa liste ispitivača.

Ministarstvo pravde rješenjem utvrđuje da li kandidat ispunjava uslove za polaganje pravosudnog ispita. Na osnovu rješenja kojim je kandidatu odobreno polaganje ispita, predsjednik Komisije određuje vrijeme kada će kandidat polagati ispit.

Proces polaganja pravosudnog ispita

Prvi dan ispitnog roka piše se pismeni rad (presuda) iz krivičnog prava, drugi dan iz građanskog prava. Kandidat ima pravo na šest sati rada za izradu pismenog zadatka. Treći dan se održava usmeni dio ispita.

Kandidat koji ne položi pismeni dio ispita ni iz krivično-pravne ni iz građansko-pravne oblasti ne može pristupiti polaganju usmenog dijela ispita i smatra se da ispit nije položio.

Kandidatu, koji je položio ispit, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine izdaje uvjerenje o položenom ispitu, koje potpisuje ministar pravde.

Popravni ispit

Kandidat koji na ispitu ne pokaže zadovoljavajuće znanje iz najviše dva predmeta ima pravo iz tih predmeta, odnosno tog predmeta, polagati popravni ispit.

Rok za polaganje popravnog ispita iz jednog predmeta ne može biti kraći od jednog niti duži od tri mjeseca, a rok za polaganje popravnog ispita iz dva predmeta ne može biti kraći od dva niti duži od četiri mjeseca.

Ako kandidat ne položi samo usmeni dio ispita iz predmeta iz kojeg se polaže i pismeni dio ispita a taj dio ispita je položio, na popravnom ispitu nije dužan ponovo polagati pismeni dio ispita iz tog predmeta.

Ako kandidat u navedenom roku ne položi popravni ispit, smatraće se da ispit nije položio.

Kandidat, koji nije položio ispit, može ga ponovo polagati po isteku roka od šest mjeseci, računajući od dana prethodnog polaganja.

Odustajanje od ispita

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita ili prije početka polaganja izjavi da odustaje od ispita, smatraće se da ispit nije polagao. U ovom slučaju kandidat podnosi novu prijavu za polaganje ispita.

Ako kandidat odustane od već započetog ispita ili ne preda rad iz pismenog dijela u određenom vremenu, smatraće se da ispit nije položio.

Odgađanje ispita

Započeti ispit može da se odgodi ako je kandidat zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga spriječen da nastavi polaganje ispita. O odgađanju ispita odlučuje Komisija. Rješenje o nastavku ispita donosi Komisija na molbu kandidata. Molba se podnosi u roku od osam dana po prestanku razloga za odgodu polaganja ispita, ali najkasnije u roku od tri mjeseca, računajući od dana kada je odluka o odgađanju donesena. Ako kandidat ne podnese molbu za nastavak ispita u roku ili ako mu molba bude odbijena, smatraće se da ispit nije položio. Protiv rješenja Komisije kandidat može da podnese žalbu ministru pravde, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. U nastavku ispita kandidat ne polaže onaj dio ispita koji je polagao do odgađanja ispita.

Javnost ispita

Član 14. Zakona reguliše da je usmeni dio pravosudnog ispita javan.

Usmeni dio ispita jednog kandidata mogu da slušaju i drugi zainteresovani kandidati, kao i druge osobe u zavisnosti od prostornih kapaciteta.

Ispit se polaže u prostorijama Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.