Organizacija i kontakti

Sektor za pravosudne organe

4.2.2014pomoćnik ministra


Adresa: Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel. : + 387 33 28 15 43
Fax: + 387 33 20 16 25
e-mail:   

Nadležnosti:

  • izrada zakona i drugih propisa iz oblasti pravosuđa na državnom nivou,
  • praćenje stanja i predlaganje mjera za rješavanje problema u oblasti pravosuđa na državnom nivou,
  • izrade analiza, izvještaja, informacija, programa istraživanja i drugih stručnih materijala iz oblasti pravosuđa na državnom nivou,
  • davanje stručnih mišljenja na nacrte zakona i drugih propisa institucija Bosne i Hercegovine,
  • analiza i davanje prijedloga za usklađivanje propisa sa pravom iz međunarodnih konvencija,
  • odobravanje prekršajnih naloga po Zakonu o prekršajima BiH,
  • provođenje procedura u vezi polaganja pravosudnog ispita, u skladu sa odredbama Zakona o pravosudnom ispitu BiH,
  • saradnja sa međunarodnim krivičnim sudovima,
  • vođenje centralne baze podataka za krivična djela za koja je ZKP-om BiH i međunarodnim ugovorima predviđena centralizacija.
Kontakti odsjeka 

Odsjek za normativno-pravne poslove

Fatima Bašić, šef odsjeka
Tel. : + 387 33 28 15 43
Fax: + 387 33 20 16 25
e-mail: f.basic@mpr.gov.ba

Odsjek za saradnju sa domaćim i međunarodnim pravosudnim organima i uporedno pravo

Sanela Latić, šef odsjeka
Tel. : + 387 33 28 15 43
Fax: + 387 33 20 16 25
e-mail: sanela.latic@mpr.gov.ba