Međunarodna pravna pomoć i saradnja

Međunarodna pravna pomoć i saradnja

22.3.2012

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je centralni organ za komunikaciju sa drugim zemljama u pružanju međunarodne pravne pomoći u krivičnim i građanskim stvarima. Međunarodna pravna pomoć podrazumijeva ukupnu komunikaciju pravosudnih organa Bosne i Hercegovine sa pravosudnim organima u inostranstvu.

Međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima

Pod međunarodnom pomoći u krivičnim stvarima podrazumijevaju se:

  • sve radnje nadležnog organa strane države preduzete po zahtjevu domaćeg nadležnog organa i obrnuto 
  • postupci ekstradicija, transfera osuđenih lica, transfera krivičnih postupaka iz jedne države u drugu
  • ostali  postupci uređeni posebnim međunarodnim konvencijama i ugovorima

Međunarodna pravna pomoć u građanskim stvarima

Pod građanskim stvarima, u smislu pružanja međunarodne pravne pomoći, podrazumijevaju se i porodične kao i druge pravne stvari i odnosi. U skladu sa Konvencijom o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inostranstvu i Konvencijom o građansko-pravnim aspektima otmice djece  Ministarstvo vrši sveukupnu komunikaciju između pravosudnih organa u BiH i inostranstvu. 

Međunarodni ugovori i konvencije

Međunarodna pravna pomoć i saradnja zasnovana je na međunarodnim multilateralnim i bilateralnim ugovorima koji su obavezujući za Bosnu i Hercegovinu. Ministarstvo pravde BiH provodi kompletne procedure za zaključenje međunarodnih ugovora iz oblasti pružanja međunarodne pravne pomoći kao i procedure pristupanja međunarodnim konvencijama.

To se posebno odnosi na :

  • poslove oko izručenja optuženih i osuđenih osoba,
  • postupanja po zahtjevima za preuzimanje izvršenja stranih sudskih odluka u krivičnim, građanskim i drugim stvarima, te
  • postupanja po molbama za međunarodnu krivično-pravnu, građansku i drugu pravnu pomoć.

Pristupanjem BiH evropskim konvencijama iz krivično pravne oblasti (ekstradicija, transfer osuđenih, transfer krivičnih postupaka i međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima) značajno je unaprijeđena i pojednostavljena procedura pružanja međunarodne pravne pomoći. Sporazumom o sukcesiji Bosna i Hercegovina je preuzela sve međunarodne ugovore iz ove oblasti koji su obavezivali bivšu SFR Jugoslaviju.

Izborom linka Međunarodne konvencije i ugovori, možete ostvariti kompletan uvid u pregled i sadržaj bilatelarnih međunarodnih ugovora i drugih međunarodnih akata iz oblasti pružanja međunarodne pravne pomoći koje je Bosna i Hercegovina do danas potpisala ili notama sklopila s pojedinim državama svijeta te preuzela na osnovu sporazuma o sukcesiji.

Stručne obuke

Kako se potreba za Međunarodnom pravnom pomoći iz godine u godinu enormno povećava, Ministarstvo se maksimalno zalaže i stručno angažuje na unapređenju efikasnosti cjelokupnog sistema u ovoj oblasti. Sektor za međunarodnu pomoć i saradnju provodi praktične obuke sudija i tužilaca u cijeloj BiH. Uz stručnu publikaciju Međunarodna pravna pomoć I i II, edukacija sudija i tužilaca je dobila najveće ocjene za doprinos unapređenju ukupnog sistema međunarodne pravne pomoći.