Pregled bilateralnih međunarodnih ugovora koje je zaključila BiH

Pregled bilateralnih međunarodnih ugovora koje je zaključila BiH

7.3.2016

 

REPUBLIKA ALBANIJA

 

1)      Konvencija o izdavanju krivaca između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Arbanske Republike od 22.06.1926. („Službene novine“, broj: 117/29,  stupila na snagu 17.05.1929.);

 

2)      Protokol o suradnji između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Republike Albanije od 19.03.2013., ( Stupio na snagu 19.03.2013.). 

 

 

DEMOKRATSKA NARODNA REPUBLIKA ALŽIR

 

1)      Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima između SFRJ i Demokratske Narodne Republike Alžir od 31.marta 1982. („SlužbenI list SFRJ  - Međunarodni ugovori“ broj: 2/83 i 10/84, stupio na snagu 20.12.1984.);

 

2)      Ugovor o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Bosne i      Hercegovine i Demokratske Narodne Republike Alžir od 20.09.2011.

                   ( „Službeni glasnik BiH – Međunarodni  ugovori“ broj: 14/13);*

 

3)      Ugovor o ekstradiciji između Bosne i Hercegovine i Demokratske        Narodne Republike Alžir od  20.09.2011. („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“ broj: 14/13);*

 

4)      Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i privrednim stvarima između Bosne i Hercegovine i Demokratske Narodne Republike Alžir od 20.09.2011. („Službeni glasnik BiH – Međunarodni  ugovori“ broj: 14/13);*

 

5)      Protokol o suradnji između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Demokratske Narodne Republike Alžir od 20.09.2011., (Stupio na snagu dana, 20.09.2011).

 

 

 

REPUBLIKA AUSTRIJA

 

1)      Ugovor između FNRJ i Republike Austrije o uzajamnom pravnom saobraćaju od 16.12.1954. ( „Službeni list FNRJ“ - Dodatak broj: 8/55, stupio na snagu 13.12.1955.);

 

2)      Sporazum između FNRJ i Republike Austrije o uzajamnom priznavanju i izvršenju odluka izabranih sudova i poravnanja zaključenih pred izabranim sudovima u trgovačkim stvarima od 18.03.1960. ( „SlužbenI list FNRJ“ - Dodatak broj: 5/61, stupio na snagu 17.05.1960.);

 

3)      Sporazum između FNRJ i Republike Austrije o uzajamnom priznavanju i izvršavanju odluka o izdržavanju od 10.10.1961.(„SlužbenI list SFRJ“ - Dodatak broj: 2/63, stupio na snagu 25.12.1962.);

 

4)      Ugovor između SFRJ i Republike Austrije o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima od 01.02.1982. („SlužbenI list SFRJ“ - Međunarodni ugovori broj: 2/83, stupio na snagu 01.01.1984.);

 

5)      Ugovor između SFRJ i Republike Austrije o izdavanju od 01.02.1982.

      („Službeni list SFRJ“ - Međunarodni ugovori broj: 2/83, stupio na snagu

     01.01.2984.);

 

6)      Ugovor između SFRJ i Republike Austrije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima od 01.02.1982. ( „Službeni list SFRJ“ - Međunarodni ugovori broj: 6/83, stupio na snagu 01.01.1984.).

 

KRALJEVINA BELGIJA

 

1)      Konvencija o ekstradiciji i pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između SFRJ i Kraljevine Belgije od 04.06.1971. ( „Službeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 9/73, stupila na snagu 01.11.1972.);

 

2)      Konvencija između SFRJ i Kraljevine Belgije o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga i oslobađanju od legalizacije od 24.09.1971.(„Službeni list SFRJ“, broj: 55/72, stupila na snagu 01.12.1972.);

 

3)      Sporazum između SFRJ i Kraljevine Belgije o pravnoj pomoći u građanskim i tragovačkim stvarima od 24.09.1971. („Službeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 7/74, stupio na snagu 01.06.1972.);

 

4)      Konvencija između SFRJ i Kraljevine Belgije o priznanju i izvršenju sudskih odluka o izdržavanju od 12.12.1973. („Služben lisu SFRJ“ - Dodatak broj: 45/76, stupila na snagu 08.03.1976.).

 

REPUBLIKA BJELORUSIJA

 

1)      Ugovor između FNRJ i SSSR-a o pravnoj pomoći u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 24.02.1962. ( „Službeni list FNRJ“ - Dodatak broj: 5/63, stupio na snagu 26.05.1963.).

 

REPUBLIKA BUGARSKA

 

1)      Ugovor između FNRJ i Narodne Republike Bugarske o uzajamnoj pravnoj pomoći od 23.03.1956. („Služben list FNRJ“ - Dodatak broj: 1/57, stupio na snagu 17.01.1957.).

 

CRNA GORA

 

1)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima od 09.07.2010.(„Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori broj: 7/11, stupio na snagu 07.11.2011.);

 

2)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Crne Gore o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima od 09.07.2010. („Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori broj: 7/11, stupio na snagu 07.11.2011.);

 

3)      Ugovor o izručenju između Bosne i Hercegovine i Crne Gore (Ugovor je potpisan dana 15.11.2012. („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“ broj: 10/13, stupio na snagu 30.06.2015. godine);

 

4)      Protokol o suradnji između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Crne Gore , od 11.04.2008., stupio na snagu 11.04.2008.

 

ČEŠKA REPUBLIKA

 

1)      Ugovor između SFRJ i Čehoslovačke Socijalističke Republike o regulisanju pravnih odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 20.01.1964. („Služben list SFRJ“ - Dodatak broj: 13/64, stupio na snagu 02.08.1964.).  

 

KRALJEVINA DANSKA

 

1)      Ugovor o međusobnoj predaji osuđenih lica radi izdržavanja kazne zatvora između SFRJ i Kraljevine Danske od 28.10.1988. ( „Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori“ broj: 5/89).

 

 

 

REPUBLIKA FRANCUSKA

 

1)      Sporazum između SFRJ i Francuske Republike o olakšanju primjene  Haške konvencije o građanskom postupku od 01.03.1954. ( „Službeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 21/71, stupio na snagu 01.01.1971.);

 

2)      Konvencija između SFRJ i Francuske Republike o izdavnju isprava o ličnom stanju i oslobođenju od legalizacije od 29.10.1969.godine – dio koji se odnosi na pravnu pomoć ( „Službeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 3/71, stupila na snagu 01.11.1970.);

 

3)      Konvencija između SFRJ i Francuske Republike o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima od 29.10.1969. ( „Službeni list SFRJ“ – Dodatak broj: 16/71, stupila na snagu 01.11.1970.);

 

4)      Konvencija o izdavanju između Vlade SFRJ i Vlade Francuske Republike od 23.09.1970.(„Službeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 43/71, stupila na snagu 01.08.1971.);

 

5)      Konvencija između Vlade SFRJ i Vlade Republike Francuske o nadležnosti i o zakonu koji se primjenjuje u oblasti ličnog i porodičnog prava od 18.05.1971.godine – dio koji se odnosi na pravnu pomoć („Službeni list SFRJ“, broj: 55/72, stupila na snagu 01.12.1972.);

 

6)      Konvencija između Vlade SFRJ i Vlade Francuske Republike o priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima od 18.05.1971. („Službeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 7/72, stupila na snagu 01.02.1972.).

 

GRČKA

 

1)      Konvencija između FNRJ i Kraljevine Grčke  o uzajamnim pravnim odnosima od 18.06.1959. („Službeni list FNRJ“ - Dodatak broj:  7/60, stupila na snagu 31.03.1960.);

 

2)      Sporazum između FNRJ i Kraljevine Grčke o uzajamnom priznavanju i izvršenju sudskih odluka od 18.06.1959. ( „Službeni list FNRJ“ - Dodatak broj: 6/60, stupio na snagu 31.03.1960.).

 

HOLANDIJA

 

1)      Ugovor o izdavanju krivaca između Srbije i Holandije od 28.02 (11.03.) 1896.

 ( „Srpske novine“, broj: 275/1896, stupio na snagu 17.12.1896.).

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

            

1)      Ugovor  između Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, od 26.02.1996. („Službeni list R BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 1/96, privremena primjena od dana potpisivanja, stupio na snagu 20.12.1996. );

 

2)       Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izmjeni Ugovora između Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima od 17.06.2002. („Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 11/05 , primjena od dana potpisivanja, stupio na snagu 08.02.2006.);

              

3)      Ugovor između Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima, od 26.02.1996. („Službeni list R BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 01/96, primjena od dana potpisivanja, stupio na snagu 08.07.2010.);

 

4)      Ugovor  između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izmjeni Ugovora između Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima, od 07.06.2004.(„Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 08/07, primjena od dana potpisivanja, stupio na snagu 08.07.2010.);

 

5)      Ugovor  između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izmjeni Ugovora  o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima, od 10.02.2010.

            („Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 08/10 , primjena od dana

            potpisivanja, stupio na snagu 18.09.2010.);

 

6)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izručenju, od 28.11.2012. ( „Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 22/12 , privremena primjena od dana potpisivanja, stupio na snagu 06.03.2014.);

 

7)      Protokol o suradnji između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, od 23.07.2008., stupio na snagu 23.07.2008.;

 

8)      Protokol o suglasnosti u ostvarivanju međusobne suradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, od 21.01.2005., stupio na snagu 21.01.2005.

 

REPUBLIKA INDIJA

 

1)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Indije o međusobnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima od 29.10.2009. („Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori broj: 7/10);*

 

2)      Ugovor o transferu osuđenih lica između Bosne i Hercegovine i Republike Indije od 13.12.2012. ( „Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“ broj: 18/13).*

3)      Sporazum  o transferu osuđenih lica  između Bosne i Hercegovine i Indije stupio je na snagu dana 21.7.2017. godine.

 

REPUBLIKA IRAK

 

      1)Ugovor o pravnoj i sudskoj suradnji između SFRJ i Republike Irak od  

         23.05.1986.(„Službeni list SFRJ“ - Dodatak Međunarodni ugovori broj:  01/87, stupio

        na snagu 11.08.1987.).

 

ISLAMSKA REPUBLIKA IRAN

 

1)      Sporazum između Jugoslavije i Irana o uzajamnom oslobađanju od davanja «CAUTIO IUDICATUM SOLVI» pred jugoslovenskim i iranskim sudovima od 09. i 14.05.1956.godine – dio koji se odnosi na pravnu pomoć („Službeni list FNRJ“ - Dodatak broj: 2/57, stupio na snagu 14.05.1956.);

 

2)      Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima između Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Iran od 14.06.2011. („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“broj: 2/12, stupio na snagu 16.05.2013.).

 

REPUBLIKA ITALIJA

 

1)      Konvencija između Kraljevine SHS i Italije o izdavanju krivaca od 06.03.1922.

            („Službene novine“, broj: 42/31, stupila na snagu 06.02.1931. Zadržana je na snazi

           i poslije II Svjetskog rata na osnovu izjave Jugoslavije u smislu člana 4. Ugovora o

           miru sa Italijom – (objavljen u „Službenom listu FNRJ“, broj: 74/49);

 

2)      Konvencija između Kraljevine SHS i Italije o pravnoj i sudskoj zaštiti odnosnih državljana od 06.03.1922.godine – dio koji se odnosi na pravnu pomoć.

 ( „Službene novine“, broj: 42/31. Na snazi su ostali samo članovi 13-16. , shodno članu 26. Konvencije između  FNRJ i Italije u uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i upravnim stvarima od 03.12.1960.);

 

3)      Konvencija između FNRJ i Italijanske Republike o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i upravnim stvarima od 03.12.1960. („Službeni list FNRJ“ - Dodatak broj: 5/63, stupila na snagu 20.01.1967.godine).

 

 

REPUBLIKA KIPAR

 

1)      Ugovor između SFRJ i Republike Kipar o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima od 19.09.1984. ( „Službeni list SFRJ“ - Međunarodni ugovori broj: 2/86), stupio na snagu 15.02.1987.).

 

DRŽAVA KUVAJT

 

1)      Protokol o suradnji između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Države Kuvajt, od 15.04.2013., stupio na snagu 15.04.2013.

 

MAĐARSKA

 

       1)Ugovor između SFRJ i Narodne Republike Mađarske od 07.03.1968.godine o

           uzajamnom pravnom saobraćaju. ( „Službeni listu FNRJ“ - Dodatak broj: 3/68,

          stupio na snagu 18.01.1969.).

 

REPUBLIKA MAKEDONIJA

 

1)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o uređenju međusobnih imovinsko-pravnih odnosa od 13.09.2005. („Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 09/06; stupio na snagu11.09.2006.);

 

2)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima od 13.09.2005. („Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 16/06; stupio na snagu 02.03.2007.);   

 

3)      Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije od  12.03.2013.  ( “Službeni glasnik BiH” – Međunarodni ugovori broj: 6/14, stupio na snagu 30.7.2014.);

 

4)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o uzajmanom       izvršavanju  sudskih odluka u krivičnim stvarima od 27.01.2006. („Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 09/06; stupio na  snagu 14.10.2006. godine);   

 

5)      Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije od 12.03.2013. (“Službeni glasnik BiH” – Međunarodni ugovori, broj: 6/14, stupio na snagu 30.7.2014);

 

6)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o izručenju          („Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori broj:14/06; stupio na snagu 10.01.2007.);

 

7)      Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o izručenju između Bosne i

            Hercegovine i Republike Makedonije od 12.03.2013. (“Službeni glasnik BiH” –

            Međunarodni ugovori, broj: 6/14, stupio na snagu 30.7.2014.);

 

8)      Protokol o suradnji između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Republike Makedonije , od 03.10.2011.,  stupio na snagu 03.10.2011.

 

KRALJEVINA MAROKO

 

1)      Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i privrednim stvarima između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Maroko od 19.02.2014.(“Službeni glasnik BiH” – Međunarodni ugovori broj: 11/14);*

 

2)      Ugovor o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Maroko od 19.02.2014.(“Službeni glasnik BiH” – Međunarodni ugovori broj: 11/14);*

 

3)      Ugovor o izručenju između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Maroko od 19.02.2014. ( “Službeni glasnik BiH” – Međunarodni ugovori broj: 13/14);*

 

4)      Protokol o suradnji između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Kraljevine Maroko od 19.02.2014., stupio na snagu  19.02.2014.

 

REPUBLIKA MOLDAVIJA

 

1)      Ugovor o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima između  

            Bosne i Hercegovine i Republike Moldavije od 19.06.2012. ( „Službeni glasnik BiH  

           – Međunarodni ugovori“ broj: 6/13, stupio na snagu 03.01.2014.).

 

MONGOLIJA

 

1)      Ugovor između SFRJ  i Mongolske Narodne Republike o pružanju pravne pomoći u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 08.06.1981. („Službeni list FNRJ“- Međunarodni ugovori broj: 7/82, stupio na snagu 27.03.1983.).

 

NARODNA REPUBLIKA KINA

 

1)      Ugovor o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Bosne i Hercegovine i            Narodne Republike Kine od 18.12.2012. („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“ broj: 18/13, stupio na snagu 12.10.2014.);

 

2)      Ugovor o ekstradiciji  između Bosne i Hercegovine i Narodne Republike Kine od  18.12.2012. ( „Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“ broj: 18/13 ,stupio na snagu 12.10.2014.);

 

3)      Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i privrednim stvarima između Bosne i Hercegovine i Narodne Republike Kine od 18.12.2012. („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“ broj: 18/13 stupio na snagu 12.10.2014.).

 

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA

 

1        Sporazum između SFRJ i Savezne Republike Njemačke o izdavanju od 26.11.1970. („Službeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 17/76, stupio na snagu 14.11.1975.);

 

2)      Ugovor između SFRJ i Savezne Republike Njemačke o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima od 01.10.1971. („Službeni list SFRJ“, broj: 33/72, stupio  na snagu 08.01.1975.).

 

KRALJEVINA NORVEŠKA 

 

1)      Sporazum između Jugoslavije i Norveške o recipročnom priznavanju diplomatsko-konzularne forme braka postignut razmjenom nota od 10.04. i 31.08.1957.godine – dio koji se odnosi na pravnu pomoć. („Službeni list FNRJ“ - Dodatak broj: 6/58, stupio na snagu 31.08.1957.).

 

REPUBLIKA POLJSKA

 

1)      Ugovor između FNRJ i Narodne Republike Poljske o pravnom saobraćaju u građanskim i krivičnim stvarima od 06.02.1960.godine. ( „Sužbeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 5/63, stupio na snagu 05.06.1963. ).

 

RUMUNIJA

 

1)      Ugovor između FNRJ i Rumunske Narodne Republike o pravnoj pomoći od 18.10.1960., sa Dodatnim protokolom od 21.01.1972. („Službeni list FNRJ“ - Dodatak broj: 8/61, stupio na snagu 01.10.1961. i  „Službeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 4/73).

 

RUSKA FEDERACIJA

 

1)      Ugovor između FNRJ i SSSR-a o pravnoj pomoći u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 24.02.1962. ( „Službeni list FNRJ“ - Dodatak broj: 5/63, stupio na snagu 26.05.1963.);

 

2)      Protokol o suradnji između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Ruske federacije od 19.06.2014., stupio na snagu 19.06.2014.

 

REPUBLIKA SLOVAČKA

 

1)      Ugovor između SFRJ i Čehoslovačke Socijalističke Republike o regulisanju pravnih odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 20.01.1964. („Služben list SFRJ“ - Dodatak broj: 13/64, stupio na snagu 02.08.1964.)

 

REPUBLIKA SLOVENIJA

 

1)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima od 05.04.2002.  („Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 12/2005, stupio na snagu 18.02.2006.);

 

2)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije o izručenju od 05.04.2002.(„Službeni glasnik BiH” - Međunarodni ugovori broj: 12/2005; stupio na snagu 18.02.2006.);

 

3)      Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije od 21.10.2009. („Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori broj: 7/10, stupio na snagu 19.09.2010.).

 

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

 

1)      Konvencija o izdavanju krivaca zaključena između Kraljevine Srbije i Ujedinjenih Američkih Država 12/25.10.1901. („Srpske novine“ broj: 33/1902, stupila  na snagu 12.06.1902. ).

 

REPUBLIKA SRBIJA

 

1)      Ugovor između Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima od 24.02.2005. („Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 11/2005; stupio na snagu 09.02.2006. godine);

 

2)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o izmjenama i dopunama Ugovora između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima od 26.02.2010. („Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori broj: 8/10, stupio na snagu 10.02.2011.);

 

3)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima od 14.02.2005. („Službeni glasnik BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 11/05; stupio na snagu 13.02.2006. godine);

 

4)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o izmjenama i dopunama Ugovora između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima od 26.02.2010. („Službeni glasniku BiH“ – Međunarodni ugovori broj: 12/10); stupio na snagu 16.02.2011.);

 

5)      Ugovor o izručenju između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije od 05.09.2013.  (“Službeni glasnik BiH” – Međunarodni ugovori, broj: 19/14, stupio na snagu 02.12.2014.);

 

6)      Protokol o suradnji između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Republike Srbije, od 28.04.2006., stupio na snagu 28.04.2006.

 

KRALJEVINA ŠPANIJA

 

1)      Ugovor  između SFRJ i Španije o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i izdavanjima od 08.07.1980. („SlužbenI list SFRJ“ - Međunarodni ugovori broj: 3/81, stupio na snagu 26.05.1982. ).

 

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA

 

1)      Konvencija o izdavanju krivaca između Srbije i Švajcarske od 16/28.11.1887. („Službene novine“ broj: 83/1888, stupila na snagu 05.07.1888.).

 

REPUBLIKA TURSKA

 

1)      Konvencija o sudskoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između SFRJ i Republike Turske od 08.10.1973. („Službeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 12/76,  stupila na snagu 03.05.1975. );

 

2)      Konvencija o izdavanju između  SFRJ i Republike Turske od 17.11.1973. („Službeni list SFRJ“ - Dodatak broj: 47/75, stupila na snagu 03.05.1975.);

 

3)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Turske o pravnoj pomoći u        građanskim i privrednim stvarima od 16.02.2005. („Službeni  glasnik  BiH“ - Međunarodni ugovori broj: 12/2005, stupio na snagu 25.12.2011. );

 

4)      Ugovor o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Bosne i Hercegovine i Republike Turske od 28.11.2013.( “Službeni glasnik BiH” – Međunarodni ugovori broj: 8/14);*

 

5)      Ugovor o izručenju između Bosne i Hercegovine i Republike Turske od 28.11.2013. (“Službeni glasnik BiH” – Međunarodni ugovori broj: 8/14);*

 

6)      Protokol o suradnji između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Republike Turske od 24.12.2004., stupio na snagu 01.12.2014.


7)     Ugovor o izručenju između Bosne i Hercegovine i Republike Turske će stupiti na snagu 28.7.2017. godine.


8)      Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Turske o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima stupit će na snagu 30.10.2017. godine.

 

9)      Ugovor između BiH i Republike Turske o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, stupio je na snagu 7.10. 2017. godine umjesto 30.10. 2017. godine

 


VELIKA BRITANIJA

 

1)      Ugovor o uzajamnom izdavanju krivaca između Srbije i Velike Britanije od 06.12.1900. („Srpske novine“ broj: 35/1901, stupio na snagu 23.02.1901.);

 

2)      Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Velike Britanije o uređenju međusobne pomoći u vođenju postupka u građanskim i trgovačkim stvarima koje su u tečaju ili koje mogu biti u tečaju pred odnosnim sudskim vlastima od 27.02.1936. („Službene novine“ broj: 116/37, stupila na snagu 18.08.1937.).

 

UKRAJINA

 

1)      Ugovor između FNRJ i SSSR-a o pravnoj pomoći u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 24.02.1962. ( „Službeni list FNRJ“ - Dodatak broj: 5/63, stupio na snagu 26.05.1963.);

 

2)      Protokol o suradnji između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde Ukrajine  od 25.04.2013., stupio na snagu 25.04.2013.

 

 

NAPOMENE :

 

-          Ugovori označeni * još nisu stupili na pravnu snagu.

 

-          Odredbe koje se odnose na međunarodnu pravnu pomoć sadrže i konzularne konvencije, te ugovori o trgovini i plovidbi.