Zahtjev

Zahtjev

27.4.2023

U skladu sa odredbama Konvencije o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inostranstvu od 20.06.1956. godine i Haške konvencije o međunarodnom ostvarivanju prava na izdržavanje djece i drugim oblicima izdržavanja obitelji od 23.11.2007. godine , svaka država primjenjuje svoje propise za ostvarivanje alimentacionih potraživanja.

Kada se alimentacioni dužnik nalazi na području Bosne i Hercegovine, alimentacioni povjerilac, koji se nalazi na području neke strane države, treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Zahtjev alimentacionog povjerioca za ostvarivanje alimentacionog potraživanja u inostranstvu koji treba da sadrži:

           ime i prezime, adresu, datum rođenja povjerioca i ime i adresu zakonskog zastupnika;

           ime i prezime dužnika, i ukoliko povjerilac to zna, njegova adresa, datum rođenja, državljanstvo i zanimanje;

           detaljno izložene osnove na kojima se zahtjev zasniva, predmet zahtjeva i svaku drugu relevantnu informaciju koja se tiče prihoda, porodičnog stanja povjerioca, kao i dosadašnja situacija s plaćanjem.

•           Potpis

2.     Sudska odluka (presuda) o izdržavanju ili odluka o izdržavanju donesena od strane drugog organa sa potvrdom da je pravomoćna i izvršna po zakonu države u kojoj je ta odluka donesena. Odluka treba sadržavati oba ova pečata ili potvrde (pravomoćnost i izvršnost).

3.   U vezi s tačkom 2: Ako se dužnik nije pojavio i nije bio zastupan tijekom postupka u državi podrijetla, dokument ili dokumenti koji potvrđuju, po potrebi, ili da je tuženik bio propisno obaviješten o postupku te da je imao priliku biti saslušan, ili da je tuženik bio propisno obaviješten o odluci i imao priliku osporiti je ili žaliti se na istu na temelju činjenica i zakona.

4.  PUNOMOĆ kojom alimentacioni povjerilac ili zakonski zastupnik ovlašćuje nadležni organ države dužnika i to:

·         PUNOMOĆ kojom alimentacioni, punoljetni povjerilac ovlašćuje Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
PUNOMOĆ PUNOLJETNO DIJETE/POVJERILAC

·         PUNOMOĆ kojom zakonski zastupnik, odnosno roditelj, u ime maloljetnog povjerioca ovlašćuje Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
 PUNOMOĆ MALOLJETNO DIJETE

·         PUNOMOĆ za roditelja koji ovlašćuje Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, u slučaju da punoljetni povjerilac želi da ga zastupa roditelj, s tim da povjerilac prvo mora dati roditelju specijalnu punomoć

PUNOMOĆ RODITELJA ZA PUNOLJETNO LICE

Ukoliko je povjerilac punoljetan, sam potpisuje punomoći. U suprotnom, maloljetnog povjerioca zastupa zakonski zastupnik (roditelj ili zakonski određen zastupnik) koji potpisuje punomoć.

5.   Broj računa povjerioca otvorenog kod banke preko koje se može izvršiti transfer novčanih sredstava po osnovu alimentacije, odnosno instrukciju za devizno plaćanje budući da su u pitanju uplate iz inostranstva.

6.  Ukupan iznos alimentacionog duga, po periodima na koji se odnosi. Pregled duga treba biti sačinjen po mjesecima i godinama, u jasnoj tabeli. Nije potrebno angažovati sudskog vještaka.

7. Ako je povjerilac punoljetan, potrebna je aktuelna potvrda o redovnom školovanju.

Za sve priloge potrebno je priložiti prijevod na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik, hrvatski jezik, srpski jezik).

 

Zahtjev sa dokumentacijom putem centralnog organa države moliteljice dostaviti na adresu:

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

Sektor za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju

Trg Bosne i Hercegovine broj 1

71 000 Sarajevo

 

Za pokretanje postupka ostvarivanja alimentacionog potraživanja kada se alimentacioni dužnik nalazi u inostranstvu, a povjerilac u Bosni i Hercegovini,

 za ostvarivanje navedenog u skladu sa Konvencijom o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inostranstvu od 20.06.1956. godine i Haškom konvencijom o međunarodnom ostvarivanju prava na izdržavanje djece i drugim oblicima izdržavanja obitelji od 23.11.2007. godine, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1.   Zahtjev alimentacionog povjerioca za ostvarivanje alimentacionog potraživanja u inostranstvu, koji treba da sadrži:

                      ime i prezime, adresu, datum rođenja povjerioca i ime i adresu zakonskog zastupnika;

                      ime i prezime dužnika, i ukoliko povjerilac to zna, njegova adresa (jako bitno), datum rođenja, državljanstvo i zanimanje;

                      detaljno izložene osnove na kojima se zahtjev zasniva, predmet zahtjeva i svaku drugu relevantnu informaciju koja se tiče prihoda, porodičnog stanja povjerioca, kao i dosadašnja situacija s plaćanjem.

•                      Potpis

2.    Sudska odluka (presuda) o izdržavanju sa potvrdom da je pravomoćna i izvršna po zakonu države u kojoj je ta odluka donesena. Odluka mora obavezno sadržavati oba ova pečata ili potvrde (pravomoćnost i izvršnost). Presuda može biti u original ili u ovjerenom prepisu presude iz suda koji je presudu donio.

3.   U vezi s tačkom 2: Ako se dužnik nije pojavio i nije bio zastupan tijekom postupka u državi podrijetla, dokument ili dokumenti koji potvrđuju, po potrebi, ili da je tuženik bio propisno obavješten o postupku te da je imao priliku biti saslušan, ili da je tuženik bio propisno obavješten o odluci i imao priliku osporiti je ili žaliti se na istu na temelju činjenica i zakona.

4. PUNOMOĆ

·         PUNOMOĆ kojom alimentacioni, punoljetni povjerilac ovlašćuje Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
PUNOMOĆ PUNOLJETNO DIJETE/POVJERILAC

·         PUNOMOĆ kojom zakonski zastupnik, odnosno roditelj, u ime maloljetnog povjerioca ovlašćuje Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
 PUNOMOĆ MALOLJETNO DIJETE

·         PUNOMOĆ za roditelja koji ovlašćuje Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, u slučaju da punoljetni povjerilac želi da ga zastupa roditelj, s tim da povjerilac prvo mora dati roditelju specijalnu punomoć

PUNOMOĆ RODITELJA ZA PUNOLJETNO LICE

·         PUNOMOĆ  za centralni organ države dužnika za ostvarivanje potraživanja izdržavanja od alimentacionog dužnika. Nazivi centralnih organa i adrese dati su na sljedećem linku:

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=131   

Ukoliko je povjerilac punoljetan, sam potpisuje punomoći. U suprotnom, maloljetnog povjerioca zastupa zakonski zastupnik (roditelj ili zakonski određen zastupnik) koji potpisuje  punomoći.

5.   Broj računa povjerioca otvorenog kod banke preko koje se može izvršiti transfer novčanih sredstava po osnovu alimentacije, odnosno instrukciju za devizno plaćanje budući da su u pitanju uplate iz inostranstva.

6.   Ukupan iznos alimentacionog duga, po periodima na koji se odnosi. Pregled duga treba biti sačinjen po mjesecima i godinama, u jasnoj tabeli. Nije potrebno angažovati sudskog vještaka.

7.  Ako je povjerilac punoljetan, potrebna je aktuelna potvrda o redovnom školovanju.

Napomene:

Svaki zahtjev ili vezani dokument prema treba sačinjen na originalnom jeziku i uz njega će ići prijevod na službeni jezik države kojoj se šalje zahtjev ili na drugom jeziku koji naznači država kojoj se šalje zahtjev.

Svi priloženi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerene kopije, sa prijevodom na jezik države alimentacionog dužnika.

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine nije odgovorno u slučaju da prijevod ne bude prihvaćen od strane nadležnih organa države alimentacionog dužnika, ukoliko isti nije sačinjen i ovjeren od strane sudskog tumača za strane jezike.

S obzirom da je pitanje socijalne zaštite u nadležnosti entiteta, za postupanje po zahtjevima za ostvarivanje alimentacionih potraživanja sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine nadležno je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u Republici Srpskoj Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, a u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine to je Pravosudna komisija Brčko Distrikta.

Navedeno tijelo vrši poslove prijema, kontrole i daljnjeg prosljeđivanja alimentacionih zahtjeva. To znači da sve zahtjeve lica-povjerilaca sa područja entiteta i Distrikta obrađuje navedeno tijelo, te ih po obradi dostavlja Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine radi dostavljanja nadležnom inostranom organu.

Također, sve odgovore zaprimljene od strane inostranih organa, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine prosljeđuje nadležnom entitetskom ministarstvu odnosno Komisiji.

Zahtjev sa dokumentacijom dostaviti:

-        sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine: Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike,

-        u Republici Srpskoj: Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite,

-        u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine: Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta