Postupak ostvarivanja prava

Postupak ostvarivanja prava

Komunikacija između država članica Konvencije o ostvarivanju alimentacionih zahtjeva u inostranstvu se ostvaruje putem centralnih organa.

Alimentacioni povjerioci iz Bosne i Hercegovine se sa svojim alimentacionim zahtjevima obraćaju nadležnim entitetskim organima koji se bave poslovima socijalne zaštite, i to: Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS i Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta BiH.

Nakon toga, nadležni organi zahtjeve, sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju Ministarstvu pravde BiH.

Obaveza Ministarstva pravde je da utvrdi da li su podneseni zahtjevi sačinjeni u skladu sa odredbama Konvencije, te da li su potpuni. Ukoliko zahtjevi nisu sačinjeni u skladu sa odredbama Konvencije, Ministarstvo pravde će iste vratiti nadležnim entitetskim organima uprave radi ispravke i/ili dopune.

Uredno podnesene zahtjeve alimentacionih povjerilaca, podnesene putem nadležnih entitetskih organa uprave, Ministarstvo pravde će proslijediti nadležnom centralnom organu u državi dužnika, te kontinuirano pratiti njihovu realizaciju.

Ukoliko alimentacioni povjerilac greškom podnese zahtjev direktno Ministarstvu pravde, umjesto nadležnom organu, Ministarstvo će takav zahtjev uputiti nadležnom entitetskom organu, a taj organ je dužan po istom postupiti na način kao da je zahtjev njemu naslovljen.

O svim informacijama vezanim za konkretan alimentacioni zahtjev Ministarstvo će, putem nadležnog entitetskog organa, obavještavati alimentacionog povjerioca.