pomoćnik ministra


Adresa: Dubrovačka 6, objekt B, V kat, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel. : + 387 33 72 16 62
Fax: + 387 33 72 16 61
e-mail: 


Nadležnosti:
  • izrada, koordiniranje i praćenje izvršenja politike, strategija i planova Ministarstva,
  • prikupljanje podataka, istraživanja i analiza radi davanja informacija o politici i strategiji Ministarstva,
  • planiranje i izrada programa pomoći Evropske unije i drugih donatora za potrebe Ministarstva,
  • koordiniranje programa pomoći Evropske unije i drugih donatora za sektor pravde u BiH,
  • vođenje baze podataka o donatorima i donatorskoj pomoći za sektor pravde u BiH,
  • koordiniranje provođenja strategija i politika evropskih integracija iz nadležnosti Ministarstva,
  • usklađivanje pravnog sistema BiH sa acquis-em, za pitanja iz nadležnosti Ministarstva,
  • prevođenje acquis-a, iz nadležnosti Ministarstva,
  • koordiniranje provođenja Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine,
  • koordiniranje provođenja Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa.
Kontakti odsjeka 

Odsjek za strateško planiranje i koordinaciju pomoći;

Toni Šantić, šef odsjeka
Tel. : + 387 33 72 16 67
Fax: + 387 33 72 16 61
e-mail: toni.santic@mpr.gov.ba

Odsjek za evropske integracije

mr.sc.iur. Selma Džihanović Gratz, šef odsjeka
Tel. : + 387 33 72 16 68
Fax: + 387 33 72 16 61
e-mail: selma.dzihanovic@mpr.gov.ba