Emir Mehmedović, Glavni upravni inspektor


Adresa: Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel. : + 387 33  
Fax: + 387 33 20 17 38

e-mail: emir.mehmedovic@mpr.gov.ba   

Nadležnosti:
 • kontrola primjene propisa koji se odnose na organizaciju i način rada organa uprave,
 • kontrola rješavanja upravnih stvari u propisanim rokovima,
 • kontrola pravilnosti primjene propisa u upravnom postupku,
 • kontrola načina prikupljanja dokaza u upravnom postupku,
 • kontrola ostvarivanja prava, pravnih interesa i izvršavanje obaveza građana, javnih korporacija, komora, javnih preduzeća i drugih pravnih osoba, u upravnom postupku,
 • kontrola propisa iz oblasti radnih odnosa u organima uprave,
 • kontrola sprovođenja administrativnih rješenja,
 • kontrola pružanja pravne pomoći,
 • kontrola vođenja evidencija o upravnim predmetima,
 • kontrola primjene propisa o kancelarijskom poslovanju,
 • izrada analiza o stanju u oblasti primjene zakona