Nada Lovrić, pomoćnik ministra

  Adresa: Trg BiH 1, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina
  Tel.: + 387 33 28 15 19 
Fax: + 387 33 20 16 19
  e-mail: nada.lovric@mpr.gov.ba
Nadležnosti:
  • izrada opštih akata Ministarstva, te analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije;
  • upravljanje ljudskim potencijalima u Ministarstvu, provođenje procedure konkursa ili oglasa i saradnja sa Agencijom za državnu službu i Odborom državne službe za žalbe;
  • vođenje personalne evidencije zaposlenih, izrada pojedinačnih akata koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa;
  • staranje o ostvarivanju javnosti rada Ministarstva ;
  • omogućavanje slobodnog pristupa javnosti informacijama iz nadležnosti Ministarstva;
  • lektorisanje pisanih materijala i prevođenje tekstova na strane jezike i sa stranih jezika na jezike koji su u službenoj upotrebi u BiH;
  • obavljanje poslova pisarnice, arhive, kurira i vozača za potrebe Ministarstva;
  • izrada financijskih planova i završnih računa Ministarstva, javne nabavke za potrebe Ministarstva;
  • obračuni i isplate plata i drugih naknada zaposlenim;
  • vršenje blagajničkih i knjigovodstvenih poslova, te drugih financijskih poslova za potrebe Ministarstva.

Kontakti odsjeka 

Odsjek za kadrovske i opće poslove

Tel. : + 387 33 28 1519
Fax : + 387 33 20 16 19

Odsjek za finansijsko materijalne poslove i javne nabavke

Mubera Nefić, šef odsjeka
Tel. : + 387 33 28 15 14
Fax: + 387 33 20 16 19
e-mail: mubera.nefic@mpr.gov.ba