NVO

Sporazum o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini

20.12.2017

                                   

Član 1.

                                                           (Predmet Sporazuma)

 

(1)   Sporazum o saradnji Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Sporazum) je dokument kojim se utvrđuju zajedničke vrijednosti, principi, načela i prioriteti saradnje između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće ministara BiH) i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: nevladine organizacije).

(2)   Izrazi koji se u ovom Sporazumu koriste u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

 

                                                                 Član 2.

                                                     (Strane potpisnice Sporazuma)

 

(1)   Strane potpisnice Sporazuma su Vijeće ministara BiH i svaka nevladina organizacija ili mreža nevladinih organizacija koja je potpisala Sporazum (u daljem tekstu: strane potpisnice), ili je nakon njegovog potpisivanja i stupanja na snagu pisanim putem obavijestila Sektor za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine da pristupa Sporazumu.  

 

(2)   Potpisivanjem ili naknadnim pristupanjem Sporazumu nevladina organizacija ili mreža nevladinih organizacija iskazuje spremnost na saradnju sa Vijećem ministara BiH, u oblastima iz Ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti Vijeća ministara BiH.

 

Član 3.

(Definicije)

U smislu Sporazuma:

 

a)      Nevladine organizacije su udruženja i fondacije koje su osnovane u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini.

 

b)      Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini je skup zakonodavnih i drugih mjera javnih politika kojima se olakšava i podstiče razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini, i kojima se stvaraju uslovi za razvoj zajednice u kojoj građani i organizacije civilnog društva u sinergiji sa drugim sektorima, aktivno, ravnopravno i odgovorno, u skladu sa načelima održivog razvoja i djelovanja za opće dobro, učestvuju u ostvarivanju društva blagostanja i jednakih mogućnosti za sve.

 

c)      Institucionalni mehanizmi saradnje sa civilnim društvom su svi mehanizmi državne uprave, uključujući sva tijela državne uprave, njegove organizacione jedinice, ili savjetodavna tijela u čiju isključivu ili pretežnu nadležnost spadaju pitanja saradnje sa nevladinim organizacijama i pitanja uključivanja građana i nevladinih organizacija u kreiranje i primjenu javnih politika iz nadležnosti Vijeća ministara BiH.

 

d)      Predstavnička demokratija je oblik vlasti koji je zasnovan na podjeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, višestranačkom sistemu i slobodnim izborima, kako je definisano Ustavom Bosne i Hercegovine;

 

e)      Participativna demokratija je slobodno i nesmetano učestvovanje građana i nevladinih organizacija u javnom životu, uključujući i procese kreiranja i primjene javnih politika;

 

f)       Javni interes je interes koji je kao takav definisan Ustavom i zakonom;

 

g)      Legitimni privatni interes je svaki interes koji Ustavom i zakonom nije definisan kao javni, a koji nije izričito zabranjen Ustavom ili zakonom. 

                                                                  

Član 4.

(Zajednička vizija)

 

(1)   Strane potpisnice Sporazuma iskazuju posvećenost izgradnji prosperitetnog, pravičnog, otvorenog, pluralnog i demokratskog društva u Bosni i Hercegovini.

 

(2)   Strane potpisnice naročito potvrđuju opredjeljenost za saradnju na ispunjavanju uslova za punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.  

 

Član 5.

(Principi i načela saradnje)

 

(1)   Strane potpisnice saglasne su da dobrovoljne aktivnosti nevladinih organizacija, kojima se promoviraju i štite javni i legitimni privatni interesi, čine sastavni dio prosperitetnog, pravičnog, otvorenog, pluralnog i demokratskog društva.

 

(2)   Strane potpisnice uvažavaju različite, ali komplementarne uloge i odgovornosti predstavničke i participativne demokratije u izgradnji prosperitetnog, pravičnog, otvorenog, pluralnog i demokratskog društva.

 

(3)   Saradnja strana potpisnica u primjeni Sporazuma zasniva se na strukturalnom dijalogu, uvažavajući načela otvorenosti, ravnopravnosti i argumentovanog iznošenja i zastupanja stavova u definisanju zajedničkih ciljeva i prioriteta saradnje.

 

Član 6.

(Obaveze Vijeća ministara BiH)

 

(1)   Vijeće ministara BiH će nastaviti aktivnosti na stvaranju podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini.   

 

(2)   Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će nastaviti aktivnosti na unapređenju institucionalnih mehanizama saradnje s civilnim društvom i s uključivanjem građana i nevladinih organizacija u sve faze kreiranja i primjene javnih politika iz nadležnosti Vijeća ministara BiH. To se naročito odnosi na:

 

a)      jačanje kapaciteta Sektora za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine kao koordinatora saradnje između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija;

 

b)      osnivanje Savjetodavnog tijela Vijeća ministara BiH za saradnju s nevladinim organizacijama;

 

c)      izradu Strategije stvaranja podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva Vijeća ministara BiH;  

 

(3)   Vijeće ministara BiH će nastaviti aktivnosti na daljem razvoju transparentnih procedura finansiranja programa i projekata nevladinih organizacija iz budžeta ministarstava i tijela Vijeća ministara BiH, a koji doprinose efikasnijem artikuliranju i primjeni javnih politika iz nadležnosti Vijeća ministara BiH.

 

(4)   Vijeće ministara BiH će nastaviti aktivnosti na uključivanju nevladinih organizacija u proces evropskih integracija, a naročito:

 

a)      sarađivati sa nevladinim organizacijama u promovisanju značaja i uloge evropskih integracija za razvoj Bosne i Hercegovine, kako bi se ovaj proces približio građanima i poboljšala efikasnost provođenja obaveza Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti;  

 

b)      nastaviti aktivnosti na jačanju konsultacija sa nevladinim organizacijama u procesu programiranja i provođenja pretpristupne pomoći Evropske unije i drugih međunarodnih programa pomoći.

 

 

 

Član 7.

(Obaveze nevladinih organizacija)

 

(1)   Nevladine organizacije potpisnice Sporazuma će nastaviti napore na jačanju svojih kapaciteta za učestvovanje u procesima kreiranja i primjene javnih politika, dajući time doprinos njihovom kvalitetu i uspješnoj realizaciji.

 

(2)   Nevladine organizacije će pravovremeno i transparentno informisati javnost o interesima koje zastupaju u procesu kreiranja javnih politika.

 

(3)   Nevladine organizacije će sarađivati sa Vijećem ministara BiH na daljem razvoju institucionalnih mehanizama i instrumenata saradnje, u skladu s ovim Sporazumom.

 

(4)   Nevladine organizacije će u interesu javnosti, korisnika njihovih programa,    

                projekata i donatora, transparentno upravljati javnim i drugim donatorskim

                sredstvima, i razvijati mehanizme samoregulacije koji doprinose ovoj praksi. 

 

(5)   Nevladine organizacije će u procesu evropskih integracija pružati podršku Vijeću ministara BiH u ispunjavanju uslova za članstvo u Evropskoj uniji i približavanju ovog procesa građanima Bosne i Hercegovine.

 

(6)   Nevladine organizacije će putem učestvovanja u regionalnim, evropskim i internacionalnim mrežama, kontaktima sa predstavnicima institucija Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija, te na druge načine promovisati interese Bosne i Hercegovine i njenih građana u procesu evropskih integracija i ostvarivanju drugih strateških ciljeva Bosne i Hercegovine.

           

Član 8.

(Mehanizam praćenja Sporazuma)

 

Primjena Sporazuma se prati putem organizovanja periodičnih sastanaka Sektora za pravnu pomoć i razvoj civilnog društva Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine s nevladinim organizacijama iz člana 2. stav (2) ovog Sporazuma i provođenjem eKonsultacija o primjeni Sporazuma.

 

Član 9.

(Tumačenje Sporazuma)

 

Odredbe Sporazuma tumače se u duhu Preporuka CM/Rec(2007) 14 Odbora ministara Vijeća Evrope zemljama članicama o pravnom statusu nevladinih organizacija u Evropi.

Član 10.

(Prelazne i završne odredbe)

 

(1)   Sporazum stupa na snagu danom njegovog potpisivanja.

 

(2)   Stupanjem na snagu ovog Sporazuma prestaje važiti Sporazum o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini od  7. 5. 2007. godine.

 

(3)   Strane potpisnice pozivaju tijela na drugim nivoima vlasti i nevladine organizacije da zajednički rade na daljem unaprijeđenju međusobne saradnje, u duhu načela i principa ovog Sporazuma, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovih tijela.

 

 

U Sarajevu, 30.11.2017. godine

 

 

ZA VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE                       ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE

                                                                                                          (Anex 1 – Lista potpisnika

                                                                                                             nevladinih organizacija)

        Predsjedavajući Vijeća ministara

                 Bosne i Hercegovine

                Dr. Denis Zvizdić, s.r.